آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
احادیث رذایل اخلاقی ( ۵) پيوند ثابت

امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند:
خشم، کلید هر بدی است.
(بحارالانوار/۷۸/۳۷۳)

امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند:
همه‌ی پلیدی‌ها در یک خانه نهاده شده و کلید آن دروغ قرار داده شده است.
(بحارالانوار/۷۵/۳۷۸)

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
یطبع المؤمن على کلّ خلق لیس الخیانه و الکذب؛
مؤمن هر خوئى تواند داشت مگر خیانت و دروغ گوئى.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
و أیّ داء أدوى من البخل؛
و چه مرضى از بخل بدتر است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
النّظره سهم مسموم من سهام ابلیس؛
نگاه بد تیرى زهرآگین از تیرهاى شیطان است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
المقیم على الزّنا کعابد وثن؛
آن که بر زنا اصرار ورزد، چون بت پرست است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من أذى مسلما فقد أذانی و من أذانی فقد أذى اللَّه؛
هر که مسلمانى را آزار کند مرا آزار کرده و هر که مرا آزار کند خدا را آزار کرده است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من أذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیه لعنتهم؛
هر که مسلمانان را در راههایشان آزار کند لعنت وى بر ایشان واجب است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من ضرب مملوکه ظالما أقید منه یوم القیامه؛
هر که مملوک خویش را به ستم بزند روز قیامت از او تقاص کنند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من ضارّ ضارّ اللَّه به و من شاقّ شاقّ اللَّه علیه؛
هر که زیان به کسان رساند خدا زیانش رساند و هر که سختگیرى کند خدا با وى سخت گیرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من سعى بالنّاس فهو بغیر رشده أو فیه شی ء منه؛
هر که بد مردم گوید از عقل به دور است یا خللى در او هست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
مَنْ زَنَى زَنَى بِهِ ؛
هر که زنا کند با کسان وى زنا کنند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من زنى أو شرب الخمر نزع اللَّه منه الإیمان کما یخلع الإنسان القمیص من رأسه؛
هر که زنا کند یا شراب بنوشد خدا ایمان از او بکند همچنان که انسان پیراهن از سر خویش بیرون می کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من احتکر على المسلمین طعامهم ضربه اللَّه بالجذام؛
هر که خوراک مسلمانان را احتکار کند خدا به خوره مبتلایش کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من أذنب و هو یضحک دخل النّار و هو یبکی؛
هر که گناه کند و خندان باشد وارد جهنم شود و گریان باشد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من أعان على خصومه بظلم لم یزل فی سخط اللَّه حتّى ینزع؛
هر که به وسیله ستمى بر خصومتى کمک کند پیوسته مورد خشم خدا باشد تا دست بردارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من غشّنا فلیس منّا، المکر و الخداع فی النّار؛
هر که با ما نادرستى کند از ما نیست مکر و خدعه در جهنم است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من کان له وجهان فی الدّنیا کان له یوم القیامه لسانان من نار؛
هر که در دنیا دو رو باشد روز قیامت دو زبان از آتش دارد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من قطع رحما أو حلف على یمین فاجره رأى و باله قبل أن یموت؛
هر که از خویشاوند ببرد یا قسم دروغ خورد پیش از آن که بمیرد وبال آن ببیند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من هجر أخاه سنه فهو کسفک دمه؛
هر که یک سال از برادر خویش قهر کند چنان است که خون وى را ریخته است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من یعمل سوءا یجز به فی الدّنیا؛
هر که عمل بد کند در دنیا سزاى آن بیند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من لا یرحم لا یرحم و من لا یغفر لا یغفر له؛
هر که رحم نکند رحمش نکنند و هر که نیامرزد او را نیامرزند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من حسن إسلام المرء ترکه مالا یعنیه؛
کسى که فضول نباشد، اسلامش نکو باشد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من فرّق بین والده و ولدها فرّق اللَّه بینه و بین أحبّته یوم القیمه؛
هر که میان مادر و فرزندى تفرقه اندازد خدا روز قیامت میان او و دوستانش جدائى افکند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من کان ذا اللّسانین فی الدّنیا جعل له یوم القیامه لسانان من النّار؛
هر که در دنیا دو زبان باشد براى وى روز قیامت دو زبان از آتش نهند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ملعون من سبّ أباه، ملعون من سبّ أمّه؛
هر که به پدر خویش ناسزا گوید ملعون است و هر که به مادر خویش ناسزا گوید ملعون است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ملعون من ضارّ مؤمنا أو مکر به؛
هر که به مؤمنى زیان رساند یا با او حیله کند ملعون است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما محق الإسلام محق الشّح شی ء ؛
هیچ چیز مسلمانى را چون بخل پایمال نمی کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما ضلّ قوم بعد هدى کانوا علیه إلّا أوتوا الجدل؛
هیچ قومى پس از هدایت به ضلال نیفتاد مگر آن که به جدل خو گرفت.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما برّ أباه من شدّ إلیه الطّرف بالغضب؛
هر که نگاه خشمگین سوى پدر خویش افکند از فضیلت نیکى با وى بى نصیب است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما أحد أکثر من الرّبا إلّا کان عاقبه أمره إلى قلّه؛
هر که ربا فراوان خورد سر انجام او به فقر انجامد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا ینبغی لذى الوجهین أن یکون أمینا عند اللَّه؛
دو رو نزد خدا مورد اعتماد نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یدخل الجنّه سیّئ الملکه؛
بدخوى به بهشت نمی رود.

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یدخل الجنّه خبّ و لا بخیل؛
حیله گر و بخیل به بهشت نمى روند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یحتکر إلّا خاطئ؛
جز خطاکار احتکار نمى کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یبغی على النّاس إلّا ولد بغیّ و إلّا من فیه عرق منه؛
بر مردم ستم نکند جز فرزند زنا کار یا کسى که رگى از زنا کار دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تشربوا الخمر فإنّها مفتاح کلّ شرّ؛
شراب منوشید که کلید همه بدى هاست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تجتمع خصلتان فی مؤمن: البخل و الکذب؛
دو صفت در مؤمن فراهم نشود بخل و دروغ.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس من خلق المؤمن الملق؛
تملق از اخلاق مؤمن نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس من أخلاق المؤمن التّملّق و لا الحسد إلّا فی طلب العلم؛
تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس أسرع عقوبه من بغی؛
عقوبتى از عقوبت ظلم سریع تر نیست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس المؤمن بالطّعّان و لا اللّعان و لا الفاحش و لا البذی ء؛
مؤمن طعنه زن و لعنت گر و بد گو و بد زبان نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو کان الفحش خلقا لکان شرّ خلق اللَّه؛
اگر بد و ناسزا مخلوقى بود، بدترین مخلوق خدا بود.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لن یزال العبد فی فسحه من دینه ما لم یشرب الخمر و إذا شربها خرق اللَّه عنه ستره و کان الشّیطان ولیّه و سمعه و بصره یسوقه إلى کلّ شرّ و یصرفه عن کلّ خیر؛
بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدی ها براند و از نیکیها منصرف کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعن اللَّه الرّبا و آکله و کاتبه و شاهده و هم یعلمون؛
خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعن اللَّه الرّاشی و المرتشی و الّذی یمشی بینهما؛
خدا رشوه ده و رشوه گیر را با آنکه میان آنها واسطه مى شود لعنت کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعنه اللَّه على الرّاشی و المرتشی؛
لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لأن یزنی الرّجل بعشره نسوه خیر له من أن یزنی بامرأه جاره، و لأن یسرق الرّجل من عشره أبیات أیسر له من أن یسرق من بیت جاره؛
این که مرد باده زن زنا کند گناه آن کمتر است تا با زن همسایه خویش زنا کند و این که مرد از ده خانه دزدى کند براى وى آسان است تا از خانه همسایه خویش بدزدد.
نهج الفصاحه

رذایل اخلاقی
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یدخل الجنّه خبّ و لا بخیل؛
حیله گر و بخیل به بهشت نمى روند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یحتکر إلّا خاطئ؛
جز خطاکار احتکار نمى کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یبغی على النّاس إلّا ولد بغیّ و إلّا من فیه عرق منه؛
بر مردم ستم نکند جز فرزند زنا کار یا کسى که رگى از زنا کار دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تشربوا الخمر فإنّها مفتاح کلّ شرّ؛
شراب منوشید که کلید همه بدى هاست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تجتمع خصلتان فی مؤمن: البخل و الکذب؛
دو صفت در مؤمن فراهم نشود بخل و دروغ.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس من خلق المؤمن الملق؛
تملق از اخلاق مؤمن نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس من أخلاق المؤمن التّملّق و لا الحسد إلّا فی طلب العلم؛
تملق و حسد بر مؤمن روا نیست مگر در طلب علم.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس أسرع عقوبه من بغی؛
عقوبتى از عقوبت ظلم سریع تر نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیس المؤمن بالطّعّان و لا اللّعان و لا الفاحش و لا البذی ء؛
مؤمن طعنه زن و لعنت گر و بد گو و بد زبان نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو کان الفحش خلقا لکان شرّ خلق اللَّه؛
اگر بد و ناسزا مخلوقى بود، بدترین مخلوق خدا بود.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لن یزال العبد فی فسحه من دینه ما لم یشرب الخمر و إذا شربها خرق اللَّه عنه ستره و کان الشّیطان ولیّه و سمعه و بصره یسوقه إلى کلّ شرّ و یصرفه عن کلّ خیر؛
بنده تا شراب ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شیطان یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدی ها براند و از نیکیها منصرف کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعن اللَّه الرّبا و آکله و کاتبه و شاهده و هم یعلمون؛
خدا ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعن اللَّه الرّاشی و المرتشی و الّذی یمشی بینهما؛
خدا رشوه ده و رشوه گیر را با آنکه میان آنها واسطه مى شود لعنت کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لعنه اللَّه على الرّاشی و المرتشی؛
لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لأن یزنی الرّجل بعشره نسوه خیر له من أن یزنی بامرأه جاره، و لأن یسرق الرّجل من عشره أبیات أیسر له من أن یسرق من بیت جاره؛
این که مرد باده زن زنا کند گناه آن کمتر است تا با زن همسایه خویش زنا کند و این که مرد از ده خانه دزدى کند براى وى آسان است تا از خانه همسایه خویش بدزدد.
نهج الفصاحه
رذایل اخلاقی
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
شرّ ما فی الرّجل شحّ هالع و جبن خالع؛
بدترین صفت مرد بخل مفرط و ترس شدید است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الشّحیح لا یدخل الجنّه؛
بخیل به بهشت در نیاید.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
شارب الخمر کعابد وثن؛
شراب خوار مانند بت پرست است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخلّ العسل؛
بدخوئى عمل را به فساد آرد چنان که سرکه عسل را فاسد کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
سوء الخلق شؤم و شرارکم أسوؤکم خلقا؛
بدخوئى شوم است و بدترین شما بدخوترین شماست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ستّه أشیاء تحبط الأعمال: الإشتغال بعیوب الخلق، و قسوه القلب، و حبّ الدّنیا، و قلّه الحیاء، و طول الأمل، و ظالم لا ینتهی؛
شش چیز است که اعمال خوب را نابود میکند، اشتغال به عیب خلایق، سنگدلى و دنیاپرستى و بى شرمى و درازى آرزو و ستم گرى که بس نکند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الزّنا یورث الفقر؛
زنا مایه فقر است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الزّانی بحلیله جاره لا ینظر اللَّه إلیه یوم القیامه و لا یزکّیه و یقول له: ادخل النّار مع الدّاخلین؛
آن که با زن همسایه خود زنا کند روز قیامت خدا به او ننگرد و او را پاک نکند و بدو گوید با جهنمیان بجهنم برو.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
زنا اللّسان الکلام؛
زناى زبان، سخن بیجاست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
زنا العینین النّظر؛
زناى چشمان نگاه نارواست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ذو الوجهین فی الدّنیا یأتی یوم القیامه و له وجهان من نار؛
هر که در دنیا دورو باشد روز قیامت بیاید و دو رو از آتش داشته باشد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
درهم ربا یأکله الرّجل- و هو یعلم- أشدّ عند اللَّه من ستّه و ثلاثین زنیه؛
یک درهم ربا که انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الخیانه تجرّ الفقر؛
خیانت مایه فقر است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الخمر جماع الآثام؛
شراب، مجموعه گناهان است.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الخمر أمّ الفواحش و أکبر الکبائر من شربها وقع على أمّه و خالته و عمّته؛
شراب مادر بدیهاست و از همه گناهان بزرگ، بزرگتر است هر که آن را بنوشد باک ندارد که با مادر و خاله و عمه خود زنا کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الخمر أمّ الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعین یوما فإن مات و هی فی بطنه مات میته جاهلیّه؛
شراب مادر ناپاکیهاست، هر که بنوشد چهل روز نمازش پذیرفته نشود و اگر بمیرد و شراب در شکم او باشد چنان است که در دوران جاهلیت مرده باشد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خمس یعجّل اللَّه لصاحبها- العقوبه: البغى و الغدر و عقوق الوالدین و قطیعه الرّحم و معروف لا یشکر؛
پنج چیز است که خدا مرتکب آن را زود کیفر می دهد: ستم و خیانت و بد رفتارى با پدر و مادر و بریدن از خویشاوندان و حق نشناسى.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خمس هنّ من قواصم الظّهر: عقوق الوالدین و المرأه یأتمنها زوجها تخونه و الإمام یطیعه النّاس و یعصی اللَّه و رجل وعد عن نفسه خیرا فأخلف و اعتراض المرء فی أنساب النّاس؛
پنج چیز کمر شکن است، بد رفتارى با پدر و مادر و زنى که شوهرش بدو اطمینان دارد ولى بدو خیانت کند و پیشوائى که مردم او را اطاعت کنند ولى او خدا را اطاعت نکند و مردى که وعده دهد و تخلف کند و بد گوئى شخص در باره نسب مردم.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خمس لیس لهنّ کفّاره: الشّرک باللَّه و قتل النّفس بغیر حقّ و بهت المؤمن و الفرار من الزّحف و یمین صابره یقتطع بها مالا بغیر حقّ؛
پنج گناهست که محوشدنى نیست، شریک قرار دادن براى خدا و کشتن کسان بناحق و بهتان زدن به مؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که به وسیله آن مال کسان را ببرند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن: البخل و سوء الخلق؛
دو صفت است که در مؤمن جمع نشود بخل و بدخوئى.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النّار الحطب و الصّدقه تطفى ء الخطیئه کما یطفى ء الماء النّار؛
حسد کارهاى نیک را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد و صدقه گناه را نابود می کند چنان که آب آتش را خاموش می کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الحریص الّذی یطلب المکسبه من غیر حلّها؛
حریص آن است که سود به نامشروع جوید.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجنّه حرام على کلّ فاحش أن یدخلها؛
دخول بهشت بر مردم بدزبان، حرام است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
جعلت الذّنوب کلّها فی بیت و جعل مفتاحها فی شرب الخمر؛
همه گناهان را در خانه اى نهاده و کلید آن را در شراب خوارى قرار داده اند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاث من کنّ فیه فهو منافق و إن صام و صلّى و حجّ و اعتمر و قال: إنّی مسلم من إذا حدّث کذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان؛
سه چیز است که در هر که هست منافق است اگر چه روزه دارد و نماز گزارد و حج و عمره کند و گوید من مسلمانم: آن که وقتى سخن گوید دروغ گوید و وقتى وعده کند تخلف ورزد و وقتى امانت گیرد خیانت کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاث من فعلهنّ فقد أجرم: من عقد لواء فی غیر حقّ أو عقّ والدیه أو مشى مع ظالم لینصره؛
سه کار است که هر کس بکند خطا کار است: هر کس پرچمى جز در راه حق برافرازد، یا با پدر و مادر بدى کند، یا با ستمگرى راه سپرد تا او را یارى کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا ینفع معهنّ عمل، الشّرک باللَّه و عقوق الوالدین و الفرار من الزّحف؛
سه گناه است که با وجود آن هیچ کار نیکى سودمند نیست شریک قرار دادن براى خدا و ناخشنودى پدر و مادر و فرار از جنگ.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا ینظر اللَّه إلیهم یوم القیامه و لا یزکّیهم و لهم عذاب ألیم: أشمط زان و عائل مستکبر و رجل جعل اللَّه بضاعته لا یشتری إلّا بیمینه و لا یبیع إلّا بیمینه؛
سه کسند که در روز رستاخیز خدا به سوى آنها نمی نگرد و پاکشان نمی کند و عذابى دردناک دارند: پیر زنا کار و فقیر متکبر و مردى که خدا را سرمایه خود کرده چیزى نخرد مگر با قسم و چیزى نفروشد مگر با قسم.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا ینظر اللَّه إلیهم غدا: شیخ زان و رجل اتّخذ الإیمان بضاعه یحلف من کلّ حقّ و باطل و فقیر مختال یزهو؛
سه کسند که روز رستاخیز خدا به سوى آنها نمی نگرد: پیر زنا کار و مردى که قسم را سرمایه خود قرار داده در حق و باطل قسم می خورد و فقیر متکبر و مغرور.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا یدخلون الجنّه: مدمن الخمر و قاطع الرّحم و مصدّق بالسّحر؛
سه کسند که داخل بهشت نشوند: شراب خوار و آن که از خویشان ببرد و آن که جادو را تصدیق کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه قد حرّم اللَّه علیهم الجنّه مدمن الخمر و العاقّ و الدّیّوث الّذی یقرّ فی أهله الخبث؛
سه کسند که خداوند بهشت را بر آنها حرام کرده است: شراب خوار و آن که پدر و مادر از او ناراضى نباشند و دیوث که بى ناموسى را در خانواده خود ندیده گیرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
التّسویف شعار الشّیطان یلقیه فی قلوب المؤمنین؛
اهمال شعار شیطانست که آن را در دل مؤمنان افکند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
البذاء شؤم و سوء الملکه لؤم؛
بدزبانى مایه شئامت است و بد سیرتى سرچشمه لئامت.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
البخیل من ذکرت عنده فلم یصلّ علیّ؛
بخیل آن است که مرا پیش او یاد کنند و بر من صلوات نفرستد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
البادئ بالسّلام بری ء من الکبر؛
آن که سلام آغاز مى کند از تکبر بر کنار است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الآخذ و المعطی سواء فی الرّبا؛
آن که ربا مى دهد و آن که مى گیرد در گناه برابرند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما رجل تدیّن دینا و هو مجمع أن لا یوفیه إیّاه لقی اللَّه سارقا؛
هر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّ داء أدوى من البخل؛
هیچ دردى بدتر از بخل نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاکم و الکذب فإنّ الکذب مجانب للإیمان؛
از دروغ بپرهیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاکم و الکبر فإنّ إبلیس حمله الکبر على أن لا یسجد لآدم و إیّاکم و الحرص فإنّ آدم حمله الحرص على أن یأکل من الشّجره و إیّاکم و الحسد فإنّ ابنی آدم إنّما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهنّ أصل کلّ خطیئه؛
از تکبر پرهیز کنید که شیطان به واسطه تکبر از سجده آدم دریغ کرد و از حرص بگریزید که آدم به واسطه حرص از میوه درخت بخورد و از حسد دور مانید که هابیل به واسطه حسد قابیل را کشت بنا بر این تکبر و حرص و حسد سر چشمه همه گناهان است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاکم و الغیبه فإنّ الغیبه أشدّ من الزّنا. إنّ الرّجل قد یزنی و یتوب فیتوب اللَّه علیه و إنّ صاحب الغیبه لا یغفر له حتّى یغفر له صاحبه؛
از غیبت بپرهیزید که غیبت از زنا سخت تر است کسى که زنا می کند و توبه می کند خدا توبه او را می پذیرد ولى آن که غیبت مى کند گناهش آمرزیده نمى شود تا آن که غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاکم و العضه النّمیمه القاله بین النّاس؛
از سخن چینى مردم پرهیز کنید.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إیّاکم و الزّنا فإنّ فیه أربع خصال تذهب البهاء عن الوجه و تقطع الرّزق و تسخط الرّحمن و الخلود فی النّار؛
از زنا بپرهیزید که در آن چهار خصلت است رونق از چهره ببرد و روزى را ببرد و خدا را خشمگین کند و مایه عذاب جاودان شود.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل ما نهانی عنه ربّی بعد عباده الأوثان شرب الخمر و ملاحاه الرّجال؛
پس از بت پرستى نخستین چیزى که خدایم مرا از آن نهى کرد شراب خوارى و بدگوئى مردان به یکدیگر است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أنهاکم عن الزّور؛
از شرک و دروغ بپرهیزید.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أنهاک عن ثلاث خصال: الحسد و الحرص و الکبر؛
از سه خصلت دور باش حسد، حرص و تکبر.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه یبغض الشّیخ الزّانی و الغنیّ الظّلوم و الفقیر المختال؛
خداوند پیر زناکار و ثروتمند ستمکار و فقیر متکبر را دشمن دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یبغض الفاحش المتفحّش؛
خداوند شخص بد گو و بد زبان را دشمن دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یبغض المعبّس فی وجوه إخوانه؛
خداوند کسى را که در مقابل برادران خود عبوس باشد، دشمن دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یبغض الغنیّ الظّلوم و الشّیخ الجهول و العائل المختال؛
خداوند ثروتمند ستمگر و پیر نادان و فقیر متکبر را دشمن دارد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى حرّم الجنّه على کلّ مراء؛
خداوند بهشت را بر ریا کار حرام کرده است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ الغضب من الشّیطان و إنّ الشّیطان خلق من النّار و إنّما تطفا النّار بالماء فإذا غضب أحدکم فلیتوضّأ؛
خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را به آب خاموش توان کرد وقتى یکى از شما خشمگین شود، وضو گیرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ العجب لیحبط عمل سبعین سنه؛
خود پسندى و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود می کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ الصّفا الزّلّال الّذی لا تثبت علیه أقدام العلماء الطّمع.
طمع سنگ لغزانى است که پاى دانشمندان بر آن استوار نمی ماند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ السّموات السّبع و الأرضین السّبع و الجبال لیلعن الشّیخ الزّانی و إنّ فروج الزّناه لیؤذی أهل النّار نتن ریحها؛
هفت آسمان و هفت زمین و کوه ها پیر زنا کار را لعنت مى کنند و تعفن عورت زناکار جهنمیان را اذیت می کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ الزّناه یأتون تشتعل وجوههم نارا؛
روز قیامت چهره زناکاران از آتش مشتعل است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النّار الحطب؛
حسد نیکى ها را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ ابن آدم لحریص على ما منع؛
آدمیزاد بر چیزى که از آن منع شده سخت حریص است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أبخل النّاس من بخل بالسّلام و أعجز النّاس من عجز عن الدّعاء؛
بخیل ترین مردم آن کس است که از سلام دادن بخل ورزد و ناتوان ترین مردم کسى است که از دعا ناتوان باشد.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ألا أخبرک بأهل النّار؟ کلّ جعظریّ جوّاظ مستکبر جمّاع منوع؛
مى خواهى تو را از اهل جهنم خبر دهم؟ هر کس که خود پسند و خود خواه و متکبر و حریص و بخیل باشد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أکبر الکبائر سوء الظّنّ باللَّه؛
بدترین گناهان بزرگ بدگمانى به خداست.

نظرات[۰] | دسته: احادیث رذایل اخلاقی | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
احادیث رذایل اخلاقی (۳) پيوند ثابت

قال الامام الصادق – علیه السلام – : أَوحَی اللهُ إِلی مُوسَی … لا تَزنُوا فَتَزنِی نِسَاؤُکم وَمَن وَطِئَ فَرشَ اِمرِئٍ مُسلِمٍ وُطِئَ فَرَاشُهُ کمَا تَدِینُ تُدَانُ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: خداوند به موسی وحی فرمود … زنا نکنید که زنانتان زنا می دهند و هر که به همسر مردی مسلمان خیانت کند به همسرش خیانت کنند، که به هر دست بدهی از همان دست می گیری.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۷»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : عِفُّوا عَن نِسَاءِالنَّاسِ تُعَفُّ عَن نِسَائِکم.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: نسبت به زنان مردم عفیف باشید تا نسبت به زنان شما عفت ورزند.
«أمالی صدوق، ص ۲۳۸، ح ۶»

قال رَسُول الله – صلی الله علیه و آله – : إِنَّ أَخوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی اُمَّتِی مِن عَمَلِ قَومِ لُوطٍ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: بیشترین چیزی که برای امّتم از آن می ترسم، عمل قوم لوط است.
«الترغیب والترهیب، ج ۳، ص ۲۸۵»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ثَلاثَهٌ لا یُکلِّمُهُم اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ … : شَیخٌ زَانٍ، وَمَلِک جَبَّارٌ، وَ مُقِلٌّ مُختَالٌ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: سه کس اند که خدای عزوجل با آنان سخن نمی گوید و … : پیرمرد زناکار، فرمانروای ستمکار و تهیدست متکبر.
«ثواب الأعمال، ج ۱۰، ص ۲۹۱»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لَیلَهٌ اُسرِیَ بِی … رَأَیتُ اِمرَأَهً یُحرَقُ وَجهُهَا وَ یَدَاهَا، وَهِیَ تَأکلُ أَمعَاءُهَا …، فَإِنَّهَا کانَت قَوَّادَهً.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: شبی که به معراج برده شدم … زنی را دیدم که چهره و دو دستش می سوزد و روده های خود را می خورد … زیرا پا انداز (واسطه رساندن مرد و زن بیگانه به هم) بوده است.
«عیون أخبار الرضا – علیه السلام -، ج ۲، ص ۱۱»

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّی اللهُ علیه و آله – : إِذَا کثُرَ الزِّنَا کثُرَ مَوتُ الفُجاَهِ.
رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هرگاه زنا زیاد شود، مرگهای ناگهانی افزایش یابد.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۷»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : أَربَعٌ لا تَدخُلُ بَیتاً وَاحِدَهً مِنهُنَّ إِلا خَرِبَ وَلم یَعمُر بِالبَرَکهِ: اَلخِیَانَهُ، وَالسِّرقَهُ، وَ شُربُ الخَمرِ، وَالزِّنَا.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه ای نمی شود مگر اینکه آن را ویران می کند و از برکت آباد نمی شود: خیانت، دزدی، شرابخواری و زنا.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۳»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : یَا عَلِیُّ فی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ: ثَلاثٌ مِنهَا فی الدُّنیَا، وَثَلاثٌ فی الآخِرَهِ فَأَمَّا الَّتِی فی الدُّنیَا فَیَذهَبُ بِالبَهَاءِ، وَیُعَجِّلُ الفَنَاءَ، وَیَقطَعُ الرِّزقَ، وَأَمَّا الَّتِی فی الآخِرَهِ … .
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: ای علی! زنا شش پیامد دارد: سه تای آنها در دنیا و سه تای دیگر در آخرت. پیامدهای دنیایش این است که آبرو را می برد، مرگ را شتاب می بخشد و روزی را می بُرد و پیامدهای آخرتش عبارت است از حسابرسی سخت و دقیق، خشم خدای رحمان و جاودانگی در آتش.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۲»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَن فَجَرَ بِاِمرَأَهٍ وَلَهَا بَعلٌ، اِنفَجَرَ مِن فَرجِهِمَا مِن صَدِیدٍ وَادٍ مَسِیرَهَ خَمسَ مِائَهَ عَامِ یَتَأَذَّی أَهلُ النَّارِ مِن نَتِنِ رِیحِهِمَا، وَ کانَا مِن أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هرکه بازن شوهرداری زنا کند، رودخانه ای از چرکابه به طول پانصد سال راه از شرمگاه آن دو جاری شود به طوری که دوزخیان از بوی گند آنها اذیت شوند و عذابشان از همه دوزخیان سخت تر باشد.
«بحار الأنوار، ج ۷۶، ص ۳۶۶»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لَمَّا اُسرِیَ بِی مَرَرتُ بِنِسوَانٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثُدِیِّهِنَّ فَقُلتُ: مَن هَؤُلاءِ یَا جَبرَئِیلُ؟ فَقَالَ: هؤُلاءِ اللَّوَاتِی یُورِثنَ أَموَالَ أَزوَاجَهُنَّ أَولادَ غَیرِهِم.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: شبی که به معراج برده شدم بر زنانی عبور کردم که به سینه های خود آویزان بودند. پرسیدم: ای جبرئیل! اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینها زنانی هستند که فرزندان غیر شوهران خود را، وارث اموالآنان می کنند.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۱۹»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَی اِمرَأَهٍ ذَاتِ بَعلٍ مَلَأَت عَینَهَا مِن غَیرِ زَوجِهَا أَو غَیرِ ذِی مَحرَمٍ مِنهَا، فَإِنَّهَا إِن فَعَلَت ذَلِک أَحبَطَ اللهُ کلَّ عَمَلٍ عَمِلَتهُ … .
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: زن شوهر داری که مرد بیگانه ای غیر از همسر و یا محرم هایش، چشمش را پر کرده باشد، مورد خشم شدید خدای عزوجل است؛ زیرا که اگر چنین باشد خداوند همه اعمال او را باطل گرداند و اگر به شوهر خود خیانت ورزد، بر خداست که او را بعد از عذاب دادن در قبر به آتش دوزخ بسوزاند.
«بحار الأنوار، ج ۷۶، ص ۳۶۶»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لَن یَعمَلَ اِبنُ آدَمَ عَمَلاً أَعظَمَ عِندَ اللهِ تَبَارَک وَتَعَالی مِن رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَو إِمَاماً، أَو هَدَمَ الکعبَهَ الَّتِی جَعَلَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ قِبلَهً لِعِبَادِهِ، أَو أَفرَغَ مَاءَهُ فی اِمرَأَهٍ حَرَاماً.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هیچ کار (گناه) فرزندآدم نزد خدای تبارک وتعالی سنگین ترازاین نباشد که کسی پیامبری یا امامی را بکشد یا کعبه را که خدای عزوجل قبله بندگان خود قرار داده است ویران کند یا به حرام با زنی نزدیکی کند.
«بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۲۰»

قال الامام الصادق – علیه السلام – :
یَقُولُ إبلِیسُ لِجُنُودِهِ: ألقُوا بَینَهُم الحَسَدَ وَالبَغیَ فَاِنَّهُمَا یَعدِلانِ عِندَ اللهِ الشِّرک.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
ابلیس به سربازان خود می گوید: حسادت و ظلم را در میان انسانها منتشر کنید که اینها در نزد خدا با شرک برابرند.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۲۷»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – :
إنَّ أخوَفَ مَا أخَافُ عَلَیکم اَلشِّرک الأصغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرک الأصغَرُ یَا رَسُولَاللهِ؟ قَالَ: هُوَ الرِّیَاءُ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند:
آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شما می ترسم شرک اصغر است، گفتند: ای پیغمبر خدا شرک اصغر چیست؟ حضرت فرمودند: ریا.
«بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۳۰۳»

قال الامام علی – علیه السلام – :
اعلَمُوا أَنَّ یَسِیرَ الرِّیَاءِ شِرک.
امام علی – علیه السلام – فرمودند:
بدانید که کمترینِ ریا، شرک به حساب می آید.
«تحف العقول، ص ۱۵۱»

امام سجّاد علیه‏السلام :
مَن رمى النّاسَ بِما فیهِم رَمَوهُ بِما لیسَ فیهِ .
هر کس به مردم عیبى را نسبت دهد که دارند ، مردم به او عیبى را که ندارد نسبت دهند .
بحار الأنوار : ۷۸ / ۱۶۰ / ۲۱

امام على علیه‏السلام :
البُهتانُ على البَریءِ أعظَمُ مِن السَّماءِ .
بهتان زدن به آدم بیگناه بزرگتر از آسمان است .
بحار الأنوار : ۷۸ / ۳۱ / ۹۹

امام صادق علیه‏السلام :
إذا اتَّهَمَ المؤمنُ أخاهُ انْماثَ الإیمانُ مِن قلبِهِ کما یَنْماثُ المِلحُ فی الماءِ .
هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت زند ایمان در قلب او آب شود همچنان که نمک در آب حلّ مى‏شود .
الکافی : ۲ / ۳۶۱ / ۱

امام صادق علیه‏السلام :
مَنِ اتَّهمَ أخاهُ فی دِینِهِ فلا حُرمَهَ بَینَهُما .
هر کس به برادر دینى خود تهمت زند حرمتى میان آن دو به جا نمى‏ماند.
الکافی : ۲ / ۳۶۱ / ۲

امام صادق علیه‏السلام :
مَن قَتَلَ نفسَه مُتَعمِّدا فهُو فی نارِ جَهنَّمَ خالِدا فیها .
هر که به عمد خودکشى کند ، در آتش دوزخ جاودانه است .
الفقیه : ۴ / ۹۵ / ۵۱۶۳ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۸

امام باقر علیه‏السلام :
إنّ المؤمنَ یُبتَلى بکُلِّ بَلیَّهٍ ویَموتُ بکُلِّ مِیتَهٍ إلاّ أنّهُ لا یَقتُلُ نفسَهُ .
مؤمن به هر بلایى گرفتار مى‏شود و با هر مرگى مى‏میرد ، امّا خودکشى نمى‏کند .
الکافی : ۳ / ۱۱۲ / ۸ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۸

امام على علیه‏السلام :
غایَهُ الخِیانَهِ خِیانَهُ الخِلِّ الوَدودِ ، ونَقْضُ الْعُهُودِ .
اوج خیانت ، خیانت کردن به دوست صمیمى و شکستن عهد و پیمانهاست .
غرر الحکم : ۶۳۷۴ منتخب میزان الحکمه : ۱۹۰

امام على علیه‏السلام :
الخِیانَهُ رأسُ النِّفاقِ .
خیانت سرآمد نفاق است .
غرر الحکم : ۹۶۹

امام على علیه‏السلام :
اعتِیادُ الکِذبِ یُورِثُ‏الفَقرَ .
اعتیاد به دروغگویى ، فقر مى‏آورد .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۶۱ / ۳۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ الکذبَ یُسَوِّدُ الوَجهَ .
دروغ ، روسیاهى مى‏آورد .
الترغیب والترهیب : ۳ / ۵۹۶ / ۲۸ منتخب میزان الحکمه : ۴۸۶

امام على علیه‏السلام :
لا یَجِدُ عَبدٌ طَعمَ الإیمانِ حتّى یَترُکَ الکذبَ هَزلَهُ وجِدَّهُ .
هیچ بنده‏اى طعم ایمان را نچشد ، مگر آن گاه که دروغ ، شوخى یا جدّى آن را ترک گوید .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۴۹ / ۱۴

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ الکذبَ یَهدی إلَى الفُجورِ ، وإنّ الفُجورَ یَهدی إلَى النارِ .
دروغ به ناراستى و انحراف مى‏کشاند و ناراستى و انحراف ، به آتش رهنمون مى‏شود .
کنز العمّال : ۸۲۱۷

الإمامُ الصّادقُ علیه‏السلام
وقد سَألَهُ الحسنُ بنُ مَحبوبٍ : یکونُ المؤمنُ بَخیلاً ؟: نَعَم ، [قالَ : ]قُلتُ : فیکونُ جَبانا ؟ قالَ : نَعَم ، قلتُ : فیکونُ کَذّابا ؟ قالَ : لا ، ولا خائنا ، ثُمّ قالَ : یُجبَلُ المؤمنُ على کُلِّ طَبیعَهٍ إلاّ الخِیانَهَ والکذبَ .
حسن بن محبوب :
از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم : آیا ممکن است مؤمن ، بخیل باشد ؟ فرمودند: آرى . پرسیدم : آیا مى‏شود ترسو باشد ؟ فرمودند: آرى . پرسیدم : آیا دروغگو هست ؟ فرمودند: نه و خائن هم نیست . سپس فرمودند: مؤمن بر هر خویى سرشته مى‏شود ، مگر خیانت و دروغ .
بحار الأنوار : ۷۵ / ۱۷۲ / ۱۱ منتخب میزان الحکمه : ۴۸۴

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إذا کَذَبَ العَبدُ کِذبَهً تَباعَدَالمَلَکُ مِنهُ مَسیرَهَ مِیلٍ مِن نَتْنِ ما جاءَ بهِ .
هر گاه بنده دروغ بگوید، از بوى گندى که پدید آورده‏است ، فرشته به مسافت یک میل از او فاصله گیرد .
شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید : ۶ / ۳۵۷ منتخب میزان الحکمه : ۴۸۴

امام باقر علیه‏السلام :
إنّ الکذبَ هُو خَرابُ الإیمانِ .
براستى که دروغ ویران کننده ایمان است .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۴۷ / ۸

امام على علیه‏السلام :
لا سُوءَ أسوَأُ مِن الکذبِ .
هیچ بدیى بدتر از دروغ نیست .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۵۹ / ۲۳

امام على علیه‏السلام :
شَرُّ القَولِ الکذبُ .
بدترین سخن ، دروغ است .
نهج البلاغه : الخطبه ۸۴

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ الکذبَ بابٌ مِن أبوابِ‏النِّفاقِ .
دروغ ، درى از درهاى نفاق است .
کنز العمّال : ۸۲۱۲

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أربَى الرِّبا الکذبُ .
بدترین ربا ، دروغ است .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۶۳ / ۴۷

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أمّا علامهُ المُسرِفِ‏فأربَعهٌ : الفَخرُ بالباطِلِ ، ویَأکُلُ ما لَیسَ عِندَهُ ، ویَزهَدُ فی اصطِناعِ المَعروفِ ، ویُنکِرُ مَن لا یَنتَفِعُ بِشَیءٍ مِنهُ .
اسرافکار چهار نشانه دارد : به کارهاى باطل مى‏نازد ، آنچه را فراخور حالش نیست مى‏خورد ، در کارهاى خیر بى‏رغبت است و هر کس را که بدو سودى نرساند ، انکار مى‏کند .
تحف العقول : ۲۲ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

امام صادق علیه‏السلام :
أدنَى الإسرافِ هِراقَهُ فَضلِ الإناءِ ، وابتِذالُ ثَوبِ الصَّونِ وإلقاءُ النَّوى .
کمترین اندازه اسراف ، دور ریختن ته مانده ظرف (آب یا غذا) و تبدیل لباس بیرون به لباس خانه و دم دستى ، و دور انداختن هسته‏ها (ى خرما و میوه) است .
بحار الأنوار : ۷۵ / ۳۰۳ / ۷

امام على علیه‏السلام :
إعطاءُ المالِ فی غَیرِ حَقِّهِ تَبذیرٌ وإسرافٌ .
خرج کردن به ناحقّ مال ، حیف و میل و اسراف است .
نهج البلاغه : الخطبه ۱۲۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ مِنَ السَّرَفِ أن تَأکُلَ کُلَّ ما اشتَهَیتَ .
این‏که هرچه دلت بخواهد بخورى،اسراف است.
کنز العمّال : ۷۳۶۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

امام هادى علیه‏السلام :
المِراءُ یُفسِدُ الصَّداقَهَ القَدیمَهَ ، ویَحلُلُ العُقدَهَ الوَثیقَهَ ، وأقلُّ ما فیهِ أن تَکونَ فیهِ المُغالَبهُ ، والمُغالَبهُ اُسُّ أسبابِ القَطیعَهِ .
مـجادله کـردن ، دوسـتـى دیرین را از بـین مى‏برد و پیوند استوار را از هم مى‏گسلد و کمترین چیزى کـه در آن هست ، چیره‏جویى است و چیره‏جویى ، خود عامل اصلى قطع رابطه مى‏باشد .
أعلام الدین : ۳۱۱ منتخب میزان الحکمه : ۵۱۲

امام على علیه‏السلام :
أقبَحُ المُکافاهِ الُمجازاهُ بِالإساءَهِ .
زشت‏ترین تلافى ، پاداش دادن (نیکى) با بدى است .
بحار الأنوار : ۷۸ / ۵۳ / ۸۵

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
تَحْرُمُ الجنّهُ على ثلاثهٍ : على المَنّانِ ، وعلى المُغْتابِ ، وعلى مُدمِنِ الخَمرِ .
بهشت بر سه کس حرام است : منّت گذارنده (بر خدا) ، غیبت کننده و میگسار .
الزهد للحسین بن سعید : ۹ / ۱۷ منتخب میزان الحکمه : ۱۰۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ إبلیسَ یَخطُبُ شَیاطینَهُ ویقولُ : علَیکُم باللَّحمِ والمُسکِرِ والنِّساءِ ، فَإنّیلا أجِدُ جِماعَ الشَّرِّ إلاّ فیها .
ابلیس به شیطانهاى خود گفت : بر شما باد به گوشت و مُسکر و زنان ؛ زیرا من چیزى جز این سه را فراهم آورنده بدیها نمى‏یابم .
بحار الأنوار : ۷۳ / ۶۲ / ۲۹۳

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن تَرَکَ الخَمرَ لغَیرِ اللّه سَقاهُ اللّه‏ُ مِن الرَّحیقِ الَمخْتومِ ، فقالَ علیٌّ علیه‏السلام : لغَیرِ اللّه ؟! قالَ : نَعَم واللّه ، صِیانَهً لنفسهِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر که براى غیر خدا (هم که شده) شرابخوارى را رها کند ، خداوند او را از شراب خالص و مُهر شده بنوشاند . على علیه‏السلامعرض کرد : براى غیر خدا ؟ فرمودند: آرى ، به خدا قسم ؛ براى حفظ (سلامتى) خویش .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۱۵۰ / ۶۴ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ أهلَ الرَّیِّ فی الدُّنیا مِن المُسْکِرِ یَموتونَ عِطاشا ، ویُحْشَرونَ عِطاشا ، ویَدخُلونَ النّار عِطاشا .
آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند ، تشنه کام مى‏میرند و تشنه‏کام محشور مى‏شوند و تشنه کام به دوزخ مى‏روند .
ثواب الأعمال : ۲۹۰ / ۵

امام على علیه‏السلام :
مَن شَرِبَ المُسْکِرَ لَم تُقْبَلْ صَلاتُهُ أربَعینَ یَوما ولَیلَهً .
کسى که مست کننده بنوشد تا چهل شبانه‏روز نمازش پذیرفته نشود .
الخصال : ۶۳۲ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام على علیه‏السلام :
مُدْمِنُ الخَمرِ یَلْقى اللّه‏َ عز و جل حِینَ یَلْقاهُ کعابِدِ وَثَنٍ .
دائم الخمر همچون بت‏پرست خداوند عز و جل را دیدار خواهد کرد .
الخصال : ۶۳۲ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام باقر علیه‏السلام :
إنَّ اللّه‏ عز و جل جَعَلَ لِلشَّرِّ أقفالاً وجَعَلَ مَفاتِیحَ تِلکَ الأقفالِ الشَّرابَ ، والکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ .
خداوند عز و جل براى بدى قفلهایى نهاده و کـلـید همه این قفلها را شراب قرار داده است و دروغ بدتر از شراب است .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۳۶ / ۳

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ الکذبَ بابٌ مِن أبوابِ‏النِّفاقِ .
دروغ ، درى از درهاى نفاق است .
کنز العمّال : ۸۲۱۲

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أربَى الرِّبا الکذبُ .
بدترین ربا ، دروغ است .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۶۳ / ۴۷

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أمّا علامهُ المُسرِفِ‏فأربَعهٌ : الفَخرُ بالباطِلِ ، ویَأکُلُ ما لَیسَ عِندَهُ ، ویَزهَدُ فی اصطِناعِ المَعروفِ ، ویُنکِرُ مَن لا یَنتَفِعُ بِشَیءٍ مِنهُ .
اسرافکار چهار نشانه دارد : به کارهاى باطل مى‏نازد ، آنچه را فراخور حالش نیست مى‏خورد ، در کارهاى خیر بى‏رغبت است و هر کس را که بدو سودى نرساند ، انکار مى‏کند .
تحف العقول : ۲۲ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

امام صادق علیه‏السلام :
أدنَى الإسرافِ هِراقَهُ فَضلِ الإناءِ ، وابتِذالُ ثَوبِ الصَّونِ وإلقاءُ النَّوى .
کمترین اندازه اسراف ، دور ریختن ته مانده ظرف (آب یا غذا) و تبدیل لباس بیرون به لباس خانه و دم دستى ، و دور انداختن هسته‏ها (ى خرما و میوه) است .
بحار الأنوار : ۷۵ / ۳۰۳ / ۷

امام على علیه‏السلام :
إعطاءُ المالِ فی غَیرِ حَقِّهِ تَبذیرٌ وإسرافٌ .
خرج کردن به ناحقّ مال ، حیف و میل و اسراف است .
نهج البلاغه : الخطبه ۱۲۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ مِنَ السَّرَفِ أن تَأکُلَ کُلَّ ما اشتَهَیتَ .
این‏که هرچه دلت بخواهد بخورى،اسراف است.
کنز العمّال : ۷۳۶۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۰

امام هادى علیه‏السلام :
المِراءُ یُفسِدُ الصَّداقَهَ القَدیمَهَ ، ویَحلُلُ العُقدَهَ الوَثیقَهَ ، وأقلُّ ما فیهِ أن تَکونَ فیهِ المُغالَبهُ ، والمُغالَبهُ اُسُّ أسبابِ القَطیعَهِ .
مـجادله کـردن ، دوسـتـى دیرین را از بـین مى‏برد و پیوند استوار را از هم مى‏گسلد و کمترین چیزى کـه در آن هست ، چیره‏جویى است و چیره‏جویى ، خود عامل اصلى قطع رابطه مى‏باشد .
أعلام الدین : ۳۱۱ منتخب میزان الحکمه : ۵۱۲

امام على علیه‏السلام :
أقبَحُ المُکافاهِ الُمجازاهُ بِالإساءَهِ .
زشت‏ترین تلافى ، پاداش دادن (نیکى) با بدى است .
بحار الأنوار : ۷۸ / ۵۳ / ۸۵

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
تَحْرُمُ الجنّهُ على ثلاثهٍ : على المَنّانِ ، وعلى المُغْتابِ ، وعلى مُدمِنِ الخَمرِ .
بهشت بر سه کس حرام است : منّت گذارنده (بر خدا) ، غیبت کننده و میگسار .
الزهد للحسین بن سعید : ۹ / ۱۷ منتخب میزان الحکمه : ۱۰۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ إبلیسَ یَخطُبُ شَیاطینَهُ ویقولُ : علَیکُم باللَّحمِ والمُسکِرِ والنِّساءِ ، فَإنّیلا أجِدُ جِماعَ الشَّرِّ إلاّ فیها .
ابلیس به شیطانهاى خود گفت : بر شما باد به گوشت و مُسکر و زنان ؛ زیرا من چیزى جز این سه را فراهم آورنده بدیها نمى‏یابم .
بحار الأنوار : ۷۳ / ۶۲ / ۲۹۳

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن تَرَکَ الخَمرَ لغَیرِ اللّه سَقاهُ اللّه‏ُ مِن الرَّحیقِ الَمخْتومِ ، فقالَ علیٌّ علیه‏السلام : لغَیرِ اللّه ؟! قالَ : نَعَم واللّه ، صِیانَهً لنفسهِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هر که براى غیر خدا (هم که شده) شرابخوارى را رها کند ، خداوند او را از شراب خالص و مُهر شده بنوشاند . على علیه‏السلامعرض کرد : براى غیر خدا ؟ فرمودند: آرى ، به خدا قسم ؛ براى حفظ (سلامتى) خویش .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۱۵۰ / ۶۴ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ أهلَ الرَّیِّ فی الدُّنیا مِن المُسْکِرِ یَموتونَ عِطاشا ، ویُحْشَرونَ عِطاشا ، ویَدخُلونَ النّار عِطاشا .
آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند ، تشنه کام مى‏میرند و تشنه‏کام محشور مى‏شوند و تشنه کام به دوزخ مى‏روند .
ثواب الأعمال : ۲۹۰ / ۵

امام على علیه‏السلام :
مَن شَرِبَ المُسْکِرَ لَم تُقْبَلْ صَلاتُهُ أربَعینَ یَوما ولَیلَهً .
کسى که مست کننده بنوشد تا چهل شبانه‏روز نمازش پذیرفته نشود .
الخصال : ۶۳۲ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام على علیه‏السلام :
مُدْمِنُ الخَمرِ یَلْقى اللّه‏َ عز و جل حِینَ یَلْقاهُ کعابِدِ وَثَنٍ .
دائم الخمر همچون بت‏پرست خداوند عز و جل را دیدار خواهد کرد .
الخصال : ۶۳۲ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

امام باقر علیه‏السلام :
إنَّ اللّه‏ عز و جل جَعَلَ لِلشَّرِّ أقفالاً وجَعَلَ مَفاتِیحَ تِلکَ الأقفالِ الشَّرابَ ، والکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ .
خداوند عز و جل براى بدى قفلهایى نهاده و کـلـید همه این قفلها را شراب قرار داده است و دروغ بدتر از شراب است .
بحار الأنوار : ۷۲ / ۲۳۶ / ۳

امام على علیه‏السلام :
ألا وإنَّ الظُّلمَ ثلاثهٌ :فَظُلمٌ لا یُغفَرُ ، وظُلمٌ لا یُترَکُ ، وظُلمٌ مَغفورٌ لا یُطلَبُ ، فأمّا الظُّلمُ الذی لا یُغفَرُ فالشِّرکُ بِاللّه … وأمّا الظُّلمُ الذی یُغفَرُ فَظُلمُ العَبدِ نفسَهُ عندَ بعضِ الهَناتِ ، وأمّا الظُّلمُ الذی لا یُترَکُ فظُلمُ العِبادِ بَعضِهِم بَعضا .
بدانید که ظلم بر سه گونه است : ظلمى که هرگز بخشیده نمى‏شود ، ظلمى که بازخواست مى‏شود و ظلمى که بخشوده مى‏شود و بازخواست نمى‏گردد . امّا ظلمى که هرگز بخشیده نمى‏شود ، شرک ورزیدن به خداست … اما ظلمى که بخشوده مى‏شود ، ستمى است که بنده با ارتکاب بعضى گناهان کوچک به خود روا مى‏دارد و امّا ظلمى که بازخواست خواهد شد ، ستم بندگان به یکدیگر است .
نهج البلاغه : الخطبه ۱۷۶ منتخب میزان الحکمه : ۳۵۰

امام على علیه‏السلام :
لَیسَ شَیءٌ أدعى إلى تَغییرِ نِعمَهِ اللّه وتَعجِیلِ نِقْمَتِهِ مِن إقامَهٍ على ظُلمٍ ؛ فإنّ اللّه‏َ سَمیعُ دَعوَهِ المُضطَهَدِینَ (المَظلومِینَ) ، وهُو للظالِمینَ بِالمِرصادِ .
براى زوال نعمت خدا و شتاب خشم و انتقام او ، هیچ چیز کارگرتر از ستمگرى نیست ؛ زیرا خداوند دعاى ستمدیدگان را مى‏شنود و همواره در کمین ستمگران است .
نهج البلاغه : الکتاب ۵۳ منتخب میزان الحکمه : ۳۵۰

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اتَّقُوا الظُّلمَ ؛ فإنّهُ ظُلُماتٌ‏یَومَ القِیامَهِ .
از ظلم کردن بپرهیزید ، که آن ، ظلمتهاى روز قیامت است .
الکافی : ۲ / ۳۳۲ / ۱۱

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
الظُّلمُ نَدامَهٌ .
ستمگرى ، مایه پشیمانى است .
بحار الأنوار : ۷۵ / ۳۲۲ / ۵۲ منتخب میزان الحکمه : ۳۵۰

امام على علیه‏السلام :
انّما أهلَکَ مَن کانَ قَبلَکُم أنَّهُم مَنَعُوا الناسَ الحَقَّ فاشتَرَوهُ ، وأخَذُوهُم بالباطِلِ فاقتَدَوهُ .
پیشینیان شما از ایـن رو بـه هـلاکت و تباهى در افتادند که مردمان را از حقّ (شان) بازداشتند و آنان (ناچار با رشوه) آن را خریدند و آنان را به ارتکاب باطل و نادرستى واداشتند و مردم هم از آن پیروى کردند .
نهج البلاغه : الکتاب ۷۹ منتخب میزان الحکمه : ۲۳۶

پیامبرخدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
لَعَنَ اللّه‏ الراشیَ والمُرتَشِیَ والرائشَ الذی یَمشِی بَینَهُما .
خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را .
کنزالعمّال : ۱۵۰۸۰ منتخب میزان الحکمه : ۲۳۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
عَلى کُلِّ نَفَسٍ مِن بَنیآدَمَ کُتِبَ حَظٌّ مِنَ الزِّنا أدرَکَ ذلکَ لا محالَهَ ، فالعَینُ زِناها النَّظَرُ ، والرِّجلُ زِناها المَشیُ ، والاُذُنُ زِناها الاستِماعُ .
بر هر عضوى از اعـضاى انـسـان بـهـره‏اى از زنا نوشته شده که لاجرم به آن مى‏رسد ؛ مثلاً زناى چشم نگاه کردن است و زناى پا ، رفتن (به سوى گناه) و زناى گوش ، شنیدن (صداهاى حرام) .
کنز العمّال : ۱۳۰۲۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۵۰

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یا علیُّ فی الزِنا سِتُ‏خِصالٍ : ثلاثٌ مِنها فی الدنیا وثلاثٌ فی الآخِرَهِ ، فأمّا التی فی الدنیا فَیَذهَبُ بالبَهاءِ ، ویُعَجِّلُ الفَناءَ ، ویَقطَعُ الرِّزقَ ، وأمّا التی فی الآخِرَهِ فَسُوءُ الحِسابِ ، وسَخَطُ الرحمنِ ، والخُلُودُ فی النارِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اى على ! زنا شش پیامد دارد: سه پیامد در دنیا و سه دیگر در آخرت . پیامدهاى دنیایى‏اش این است که آبرو را مى‏برد ، مرگ را شتاب مى‏بخشد و روزى را مى‏بُرد و پیامدهاى آخرتى‏اش عبارت است از حسابرسى سخت و دقیق ، خشم خداى رحمان و جاودانگى در آتش است .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۲۲ / ۱۵ منتخب میزان الحکمه : ۲۴۸

امام رضا علیه‏السلام :
حُرِّمَ الزِّنا لِما فیهِ مِنَ‏الفَسادِ مِن قَتلِ الأنفُسِ ، وذَهابِ الأنسابِ ، وتَرکِ التَّربیَهِ للأطفالِ ، وفَسادِ المَوارِیثِ ، وما أشبَهَ ذلکَ مِن وُجُوهِ الفَسادِ .
زنا ، به علّت مفاسدى که در بردارد ، مانند : قتل نفس ، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب ، ترک تربیت کودکان ، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد ، حرام شده است .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۲۴ / ۱۹ منتخب میزان الحکمه : ۲۴۸

امام صادق علیه‏السلام :
إنَّ أشَدَّ الناسِ عَذابایَومَ القِیامَهِ رَجُلٌ أقَرَّ نُطفَتَهُ فی رَحِمٍ تَحْرُمُ علَیهِ .
سخت‏ترین عذاب را در روز قیامت مردى دارد که نطفه خود را در رحمى که بر وى حرام است جاى دهد .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۲۶ / ۲۸ منتخب میزان الحکمه : ۲۴۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أرْبَعٌ لا تَدخُلُ بَیتا واحدهٌ مِنهُنَّ إلاّ خَرِبَ ولَم یَعْمُرْ بالبَرَکهِ : الخِیانهُ ، والسَّرِقهُ ، وشُربُ الخمرِ ، والزِّنا .
چهار چیز است که اگر یکى از آنها به خانه‏اى درآید آن را ویران کند و از برکت آبادان نشود : خیانت ، دزدى ، شرابخوارى و زنا .
بحار الأنوار : ۷۹ / ۱۹ / ۴

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ مِن أکبَرِ السِّحرِ الَّنمیمَهَ ؛ یُفَرَّقُ بها بَینَ المُتَحابَّینِ ، ویُجلَبُ العَداوَهُ علَى المُتَصافِیَینِ ، ویُسفَکُ بها الدِّماءُ ، ویُهدَمُ بها الدُّورُ ، ویُکشَفُ بها السُّتورُ ، والَّنمّامُ أشَرُّ مَن وَطئَ علَى الأرضِ بقَدَم .
سخن چینى از بزرگترین جادوهاست ، (زیرا) با سخن‏چینى میان دوستان جدایى افکنده مى‏شود ، یاران یکدل را با هم دشمن مى‏کند ، به واسطه آن خون‏ها ریخته مى‏شود ، خانه‏ها ویران مى‏گردد و پرده‏ها دریده مى‏شود . آدمِ سخن‏چین ، بدترین کسى است که روى زمین گام برمى‏دارد .

نظرات[۰] | دسته: احادیث رذایل اخلاقی | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
احادیث رذایل اخلاقی (۲) پيوند ثابت

قال الامام الصادق – علیه السلام – : اَلیَأسُ مِن رَوحِ اللهِ أَشَدُّ بَرداً مِنَ الزَّمهَرِیرِ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: نومیدی از رحمت خدا، سردتر از زمهریر است.
«بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۳۳۸»

قال الامام علی – علیه السلام – (فی صِفَهِ المُنَافِقِینَ): حَسَدَهُ الرَّخَاءِ وَ مُؤَکدُو البَلاءِ، وَ مُقنِطُو الرَّجَاءِ.
امام علی – علیه السلام – (در وصف منافقان) فرمودند: حسودانِ آسایش (دیگران) هستند و به گرفتاری (مردم) دامن می زنند و امید را به یأس می کشانند.
«نهج البلاغه، خطبه ۱۹۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : کلُّ قَانِطٍ آیِسٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر ناامیدی، ناکام است.
«غرر الحکم، ح ۶۸۴۲»

قال الامام علی – علیه السلام – : قَتَلَ القُنُوطُ صَاحِبَهُ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: ناامیدی، صاحب خود را می کشد.
«غرر الحکم، ح ۶۷۳۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : فی القُنُوطِ اَلتَّفرِیطُ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: نومیدی، موجب تفریط و تقصیر می شود.
«بحار الأنوار، ج ۷۷، ص ۲۱۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : أَعظَمُ البَلاءِ اِنقِطَاعُ الرَّجَاءِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: بزرگترین بلا, ناامیدی است.
«غرر الحکم، ح ۲۸۶۰»

قال الامام الحسن – علیه السلام – : اَلْغَفْلَهُ تَرکُکَ الْمَسْجِدَ، وَ طَاعَتُکَ الْمُفْسِدَ.
امام حسن – علیه السلام – فرمودند: غفلت آن است که مسجد رفتن (برای نماز) را ترک کنی و از شخص مفسد فرمان بری.
«بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۵»

قال الامام علی – علیه السلام – : دَوَامُ الْغَفْلَهِ یُعْمِی الْبَصِیرَهَ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: ادامه یافتن غفلت، دیده بصیرت را کور می کند.
«غررالحکم، ح ۵۱۴۶»

قال الامام الباقر – علیه السلام – : إِیَّاکَ وَ الْغَفْلَهَ، فَفِیهَا تَکُونُ قَسَاوَهُ الْقَلْبِ.
امام باقر – علیه السلام – فرمودند: از غفلت بپرهیز؛ زیرا که در آن، قساوت دل است.
بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۶۴
قال الامام علی – علیه السلام – : مَنْ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الْغَفْلَهُ مَاتَ قَلْبُهُ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر که غفلت بر او چیره گردد، دلش بمیرد.
«غررالحکم، ح ۸۴۳۰»

قال الامام علی – علیه السلام – : سکْرُ الْغَفْلَهِ وَ الْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفَاقَهً مِنْ سُکِْرِ الْخَمُورِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: مستی غفلت و فریب، دیرتر از مستی شرابها زایل می شود.
«غررالحکم، ح ۵۶۵۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : وَیْلٌ لمَنْ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الْغَفْلَهُ، فَنَسِیَ الرِحْلَهَ وَ لم یَسْتَعِدَّ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: وای بر کسی که غفلت بر او چیره آید و در نتیجه سفر (آخرت) را فراموش کند و خود را آماده نسازد.
«غررالحکم، ح ۲۶۵۶»

قال الامام علی – علیه السلام – : فی السُّکُونِ إلی الغفلَهِ اِغْتِرَارٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: روی آوردن به غفلت، موجب فریب خوردن است.
«غررالحکم، ح ۶۴۵۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفلَهُ ضِدُّ الحَزْمِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، ضد هوشیاری است.
«غررالحکم، ح ۱۰۳۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ فَقْدٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، موجب گم کردن (راه حق) است.
«غررالحکم، ح ۸۵»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ طَربٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، باعث آشفتگی (یا سرمستی) می شود.
«غررالحکم، ح ۲۲۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ تَکْسِبُ الاغْتِرَارَ، و تُدْنِی مِنَ الْبَوَارِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، فریب خوردگی می آورد و به هلاکت نزدیک می گرداند.
«غررالحکم، ح ۲۱۲۵»

قال الامام علی – علیه السلام – : اَلْغَفْلَهُ ضَلالَهٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، گمراهی است.
«غررالحکم، ح ۱۹۶»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ ضَلالُ النُّفُوسِ و عُنْوَانُ النّحُوسِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، گمراهی جانها و سر لوحه شومی ها و نافرجامی هاست.
«غررالحکم، ح ۱۴۰۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ شِیمَهُ النَّوکَی.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، خصلت احمقان است.
«غررالحکم، ح ۸۹۷»

قال الامام علی – علیه السلام – : فَیَالَهَا حَسْرَهً عَلَی کُلِّ ذِی غَفْلَهٍ أنْ یَکُونَ عُمْرُهُ عَلَیْهِ حُجَّهً، وَ أنْ تُؤَدِّیَهُ أیَامُهُ إلی الشَّقْوَهِ!
امام علی – علیه السلام – فرمودند: ای دریغا بر هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهایش او را به سوی بدبختی کشاند!
«نهج البلاغه، خطبه ۶۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : الغَفْلَهُ أضَرُّ الاَعْدَاءِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: غفلت، زیانبارترین دشمنان است.
«غررالحکم، ح ۴۷۲»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : إِذَا رَأَیتُمُ العَبدَ مُتَفَقِّداً لِذُنُوبٍ (النَّاسِ) نَاسِیاً لِذُنُوبِهِ، فَاعلَمُوا أَنَّهُ قَد مُکِرَ بِهِ.
امام صادق – ‏علیه السلام – فرمودند: هر گاه دیدید بنده گناهان مردم را می‏جوید و گناهان خودش را از یاد برده است، بدانید که گرفتار مکر خدا شده است.
«مستطرفات السرائر، ۵۶۹»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هر که مبتلا به خودپسندی شود، نابود می گردد.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۱۳»

الامام الصادق – علیه السلام – : لا جَهْلَ أَضَرُّ مِنَ العُجْبِ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هیچ نادانی ای زیانبارتر از خودپسندی نیست.
«الاختصاص، ص ۲۲۷»

قال الامام الهادی – علیه السلام – : العُجْبُ صَارِفٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، داعٍ إِلَی الغمطِ.
امام هادی – علیه السلام – فرمود: خودپسندی، (آدمی را) از طلب علم باز می دارد و به تحقیر دیگران فرا می خواند.
«بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۱۹۹»

قال الامام علی – علیه السلام – : العُجْبُ هَلاکٌ، والصَبْرُ مَلاکٌ.
امام علی – علیه السلام – فرمود: خودپسندی، مایه نابودی است و شکیبایی مایه سامان یافتن (کارها).
«الخصال، ص ۵۰۶، ح ۳»

قال الامام علی – علیه السلام – : الإِعْجَابُ ضِدُّ الصَّوَابِ، وآفَهُ الأَلْبَابِ.
امام علی – علیه السلام – فرمود: خودپسندی، دشمن درستی و آفت خردهاست.
«تحف العقول، ص ۷۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : آفَهُ الدِّینِ سُوءُ الظَّنِّ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: آفت دین بدگمانی است.
«غرر الحکم، ۳۹۲۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : مَن کَثُرَت رَیبَتُهُ کَثُرَت غَیبَتُهُ.
امام علی – ‏علیه السلام – فرمودند: هرکه گمانهای بدش زیاد باشد، غیبتش (از مردم یا مردم از او) زیاد شود.
«غرر الحکم، ح ۸۰۹۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : أَسوَأُ النَّاسِ حَالاً مَن لم یَثِق بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ، وَلم یَثِق بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعلِهِ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: آن کس از همه حال و روزش بدتر است، کسی است که به سبب بدگمانیش به هیچ کس اعتماد ندارد و به سبب بدرفتاریش هیچ کس به او اعتماد نمی‏کند.
«بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۹۳»

قال الامام علی – علیه السلام – : مَن غَلَبَ عَلَیهِ سُوءُ الظَّنِّ لم یَترُک بَینَهُ و بَینَ خَلِیلٍ صُلحاً.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: هرکه بدگمانی بر او چیره شود، بین او و دوستانش دوستی ای باقی نمی ماند.
«غرر الحکم، ح ۸۹۵۰»

قال الامام علی – علیه السلام – : مَن سَاءَ ظَنُّهُ سَاءَت طَوِیَّتُهُ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: هرکه بدگمان باشد، بدنهاد و بد طینت شود.
«غرر الحکم، ح ۷۷۹۲»

قال الامام علی – علیه السلام – : مَن سَاءَت ظُنُونُهُ اِعتَقَدَ الخِیَانَهَ بِمَن لا یَخُونُهُ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: هرکه گمانهای بد برد، کسی را که به او خیانت نمی‏کند، خیانتکار شمارد.
«غرر الحکم، ح ۸۸۳۷»

قال الامام علی – علیه السلام – : اَلرَّجُلُ السُّوءُ لایَظُنُّ بِأَحَدٍ خَیراً، لأنَّهُ لا یَرَاهُ إلا بِوَصفِ نَفسِهِ.
امام علی – ‏علیه السلام – فرمودند: آدم بد، به هیچ کس خوشبین نیست ؛ زیرا همه را مانند خودش می بیند.
«غرر الحکم، ح ۲۱۷۵»

قال الامام علی – علیه السلام – : شَرُّ النَّاسِ مَن لا یَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ، وَلا یَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعلِهِ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: بدترین مردم کسی است که به سبب سوء ظنی که دارد به هیچ کس اعتماد نمی‏کند و دیگران نیز به سبب بد کرداریش به او اعتماد نمی‏کنند.
«غرر الحکم، ح ۵۷۴۸»

قال الامام علی – علیه السلام – : سُوءُ الظَّنِّ بِالمُحسِنِ شَرُّ الإِثمِ وَأَقبَحُ الظُّلمِ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: بدبینی به نیکوکار بدترین گناه و زشت‏ترین ستم است.
«غرر الحکم، ح ۵۵۷۳»

قال الامام علی – علیه السلام – : سُوءُ الظَّنِّ بِمَن لا یَخُونُ مِنَ اللُّؤمِ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: بدبینی به کسی که خیانت نمی‏کند، از پستی است.
«غرر الحکم، ح ۵۵۷۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : سُوءُ الظَّنِّ یُفسِدُ الاُمُورَ وَیبعثُ عَلَی الشُّرُورِ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: بدگمانی کارها را تباه می‏کند و باعث روی آوردن به انواع بدیها می‏شود.
«غرر الحکم، ح ۵۵۷۵»

قال الامام علی – علیه السلام – : لا دِینَ لِمُسِئِ الظَّنِّ.
امام علی‏ – علیه السلام – فرمودند: برای بد گمان، دینی نیست (دین ندارد).
«غرر الحکم، ح ۱۰۵۱۱»

قال الامام علی – علیه السلام – مِن کِتَابِهِ لِلأَشتَرِ لَمَّا وَلاهُ مِصرَ: إِنَّ البُخلَ وَالجَورَ وَالحِرصَ غَرَائِزُ شَتَّی یَجمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ، کُمُونُهَا فی الأَشرَارِ.
امام علی‏ – علیه السلام – (در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر) فرمودند: همانا بخل و ستم و آزمندی (حرص) خصلتهای گوناگونی هستند که منشأ آنها بدگمانی به خداست و در نهاد اشرار از مردمان نهفته‏اند.
«بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۴۳»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : إِنَمَّا الجًبَّارُ الملعُونُ مَن غَمَصَ النَّاسَ وَ جَهِلَ الحَقَّ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: جباری که مورد لعن است کسی است که مردم را خوار و سبک بشمارد و نسبت به حق نادانی ورزد.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۱۱»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : مَنْ حَقَّرَ مُومِناً لِقِلَّهِ مَالِهِ حَقَّرَهُ اللهُ فَلَم یَزَلْ عِنْدَ اللهِ مَحْقُوراً حَتَّی صَنَعَ یَتُوبَ مِمَّا.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هر کس مومنی را به خاطر کمی مالش تحقیر کند، خدا او را تحقیر خواهد نمود و پیوسته در نزد خدا تحقیر شده خواهد بود تا از کاری که انجام داده توبه نماید.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۵۱»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : مَنْ اِسْتَذَلَّ مُومِناً وَ حَقَّرَهُ لِقِلَّهِ ذَاتِ یَدِهِ وَ لِفَقْرِِهِ شَهَّرَهُ اللهُ یَوْمَ القِیامَهِ عَلَی رُوُوسِ الْخَلائِقِ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هر کس مومنی را به خاطر تنگدستی و ناداریش خوار شمارد، خداوند او را در برابر همه خلائق رسوا خواهد ساخت.
«ثواب الأعمال، ص ۵۷۰»

قال الامام علی – علیه السلام – : و مَن تَکَبَّرَ حُقِّرَ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر کس تکبر ورزد، تحقیر گردد.
«نهج السعاده، ج ۱، ص ۵۴»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : إنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالی یَقُولُ: مَنْ أَهَانَ لی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارِبَتِی و اَنَا أَسْرَعُ شَئ إِلَی نُصْرَهِ أوْلِیَائِی.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: خدای تبارک و تعالی می‏فرماید: هر که یکی از دوستان مرا خوار شمارد، آماده جنگ با من شده است و من در یاری دادن دوستدارانم شتابنده ترینم.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۵۱»

قال الامام الصادق – علیه السلام – : مَنْ حَقَّرَ مُؤمِناً مِسْکِیناً لم یَزَلِ اللهُ لَهُ حَاقِراً مَاقِتاً حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِِِِِِِِِِهِ إیَّاهُ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هر که مؤمن بینوایی را حقیر شمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند و دشمنش دارد تا آن گاه که از تحقیر او دست بردارد.
«بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۵۲»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : أَمَرَنِی رَبِّی بِحُبِّ المَسَاکِینَ المُسلِمِینَ وَ اعلَمُوا أَنَّهُ مَن حَقَّرَ أَحَداً مِنَ المُسلِمِینَ أَلقَی اللهُ عَلَیهِ المَقتَ مِنهُ وَ المَحقَرَهَ حَتَّی یَمقُتَهُ النَّاسُ وَ اللهُ لَهُ أَشَدُّ مَقتاً.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: پروردگارم مرا فرمان داده به محبّت داشتن به مسلمانان فقیر و بدانید هر کس فردی از مسلمانان را تحقیر کند، خدا بر او غضبناک خواهد شد و او را خوار خواهد نمود تا مردم بر او غضب کنند و خدا غضبش بیشتر است.
«مستدرک سفینه البحار، ج ۲، ص ۳۳۴»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : حَسبُ ابْن آدَمَ مِنَ الشَّرِ أَنْ یُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را کوچک شمارد.
«تنبیه الخواطر، ج ۲، ص ۱۲۲»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لا تُحَقِّرَنَّ أحَداً مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فَإِنَّ صَغِیرَهُمْ عِنْدَ اللهِ کَبِیرٌ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هیچ مسلمانی را خوار و حقیر مشمار؛ زیرا کوچک آنان هم نزد خداوند بزرگ است.
«تنبیه الخواطر، ج ۱، ص ۳۱»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَنْ اِسْتَذَلَّ مُؤمِناً أَوْ مُؤمِنَهً أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ أَوْ قِلَّهِ ذَاتِ یَدِهِ، شَهَّرَهُ اللهُ تَعَالی یَوْمَ القِیَامَهِ ثُمَّ یُفْضِحُهُ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هر کس مرد یا زن مؤمنی را خوار و ذلیل شمارد و یا به سبب تهیدستی یا کم بضاعتی حقیر شمارد، خدای تعالی در روز رستاخیز او را انگشت‏نما و سپس رسوا و مفتضحش کند.
«بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۴۴»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ألا وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقِیرٍ مُسْلِمٍ فَقَدْ اِسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللهِ، وَ اللهُ یَسْتَخِفُّ بِهِ یومَ القِیَامَهِ إلا أنْ یَتُوبَ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: آگاه باشید که هر کس مسلمان فقیری را خوار و سبک بشمارد حق خدا را سبک شمرده و در روز قیامت خدا او را خوار و سبک خواهد نمود مگر اینکه توبه نماید.
«بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۳۷»

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : إنّما الشَّحیح مَنْ منع حقَّ الله و أنفقَ فی غَیرِ حقِّ اللهِ عزّوجل.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: بخیل کسی است که از پرداخت حق خدا (مانند زکات و خمس) خودداری نموده، در راه غیر خدا بذل و بخشش می‌کند.
«معانی الاخبار، ص ۲۴۶»

سُئلَ الامام الحسن – علیه السّلام – عن البُخل، فقال: هو أنْ یَری الرَّجلُ ما أنفقهُ تَلَفاً و ما أمسَکَهُ شرَفا.
از امام حسن – علیه السّلام – در مورد معنای بخل پرسیدند، حضرت فرمودند: بخل آن است که انسان آنچه را انفاق و خرج می‌کند از دست رفته و بیهوده بپندارد و آنچه را که نگه می‌دارد، مایه شرف و بزرگی بداند.
«بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۱۳»
قال الامام الرّضا – علیه السّلام – : البَخیلُ بَعیدٌ مِن الله، بَعیدٌ من الجَنَّهِ، بَعیدٌ مِن النّاس، قریبٌ مِن النّار.
امام رضا – علیه السّلام – فرمودند: انسان بخیل از خدا، بهشت و مردم دور و به آتش دوزخ نزدیک است.
«بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۳۵۶»

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : جاهلٌ سَخِیٌّ أفضلُ مِن ناسکٍ بخیل.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: نادان با سخاوت و گشاده دست از پارسای بخیل، برتر است.
«بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۸۸»

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : لا یَطمَعَنَّ البَخیلُ فی صِلَهِ الرَّحم.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: شخص بخیل نسبت به صله رحم رغبتی از خود نشان نمی‌دهد.
«بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۳۰۴»

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : خیارُکُم سُمَحائکُم و شِرارُکُم بُخَلائکُم.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: بهترین شما، جوانمردان با سخاوت و بدترین شما، بخیلانتان هستند.
«بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۷»

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : حَسْبُ البَخیلِ مِنْ بُخلِهِ سوء الظنِّ بِرَبِّهِ، مَن ‌أیْقَنَ بالخَلَفِ جادَ بالعطیِّه.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: برای (گنه‌گار بودن) بخیل همین بس که به پروردگارش بدگمان است، کسی که به جایگزینی انفاق و بخشش از طرف خداوند یقین داشته باشد، نیکو بخشش می‌کند.
«بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۷»

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : إنْ کانَ الخَلَفُ مِنَ الله عزّوجل حقّاً فَالبُخلُ لِماذا؟
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: اگر جایگزینی انفاق و بخشش از طرف خداوند حق است (که حق است)، پس بخل ورزیدن برای چه؟
«بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۹۰»

قال الامام علی – علیه السّلام – : عَجِبتُ لِلبَخیلِ یَستَعجِلُ الفقرَ الذی مِنهُ هَرَبَ و یَفُوتُهُ الغِنَی الذی إیّاه طَلَبَ فَیَعیشُ فی الدّنیا عَیْشَ الفُقراء و یُحاسَبُ فی الاخرهِ حِسابَ الأغنیاء.
امام علی – علیه السّلام – فرمودند: در شگفتم از برای شخص بخیل که می‌شتابد به سوی تنگدستی و فقری که از آن گریزان است و مال و ثروتی را که می‌جوید از دست می‌دهد، لذا در دنیا مانند فقیران زندگی می‌کند و در آخرت مانند توانگران به حسابش رسیدگی می‌شود.

نظرات[۰] | دسته: احادیث رذایل اخلاقی | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
احادیث رذایل اخلاقی (۱) پيوند ثابت

احادیث رذایل اخلاقی
الإمام الصادق علیه السلام :
غَبنُ المُؤمِنِ حَرامٌ ؛
امام صادق علیه السلام :
فریفتنِ مؤمن حرام است.
الکافی: ۵/۱۵۳/۱۵٫

رسول اللّه صلى الله علیه و آله :
مَن غَشَّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللّه ُ مِنهُ بَرَکَهَ رِزقِهِ ، وأفسَدَ عَلَیهِ مَعیشَتَهُ ، ووَکَلَهُ إلى نَفسِهِ ؛
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر کس با برادر مسلمانش فریبگرى کند ، خداوند برکتِ روزى اش را از او مى ستانَد و گذران زندگى اش را تباه مى سازد و او را به خود وا مى گذارَد .

رسول اللّه صلى الله علیه و آله :
إنَّ أکبَرَ الإِثمِ عِندَ اللّه ِ أن یُضَیِّعَ الرَّجُلُ مَن یَقوتُ ؛
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر آینه بزرگ ترین گناه نزد خدا آن است که انسان ، نان خوران خود را واگذارد .

رسول اللّه صلى الله علیه و آله :
مَلعونٌ مَلعونٌ مَن یُضَیِّعُ مَن یَعولُ !
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
ملعون است ، ملعون آن که خانواده خود را فرو نهد .
من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫

الإمام الباقر علیه السلام :
إنّی أجِدُنی أمقُتُ الرَّجُلَ یَتَعَذَّرُ عَلَیهِ المَکاسِبُ فَیَستَلقی عَلى قَفاهُ ویَقولُ : «اللّهُمَّ ارزُقنی» ویَدَعُ أن یَنتَشِرَ فِی الأَرضِ ویَلتَمِسَ مِن فَضلِ اللّه ِ ، وَالذَّرَّهُ تَخرُجُ مِن جُحرِها تَلتَمِسُ رِزقَها!
امام باقر علیه السلام : همانا در درون خود چنین مى یابم که بیزارم از کسى که کسب و کار بر او دشوار مى آید و بر پشت مى خوابد و مى گوید:
«بار خدایا! مرا روزى بخش» و روان شدن در زمین و طلب کردن فضل خدا را وا مى نهد ، در حالى که مورچه کوچک [نیز] از لانه خود بیرون مى شود و روزى اش را مى جوید .
من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۵۸ / ۳۵۷۹ .

الإمام الباقر علیه السلام :
لا خَیرَ فِی الکَسَلِ ؛ إذا کَسِلَ الرَّجُلُ أن یُتِمَّ رُکوعَهُ وطَهورَهُ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ آخِرَتِهِ ، وإذا کَسِلَ عَمّا یُصلِحُهُ بِمَعیشَهِ دُنیاهُ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ دُنیاهُ ؛
امام باقر علیه السلام :
در تنبلى ، خیرى نیست . هر گاه فرد در تکمیل رکوع و طهارت خود تنبلى ورزد ، خیرى در کار آخرتش نیست ؛ و آن گاه که در سامان بخشیدن به گذرانِ زندگى دنیایش تنبلى کند ، خیرى در کار دنیایش نباشد .
الکافی : ۵ / ۸۵ / ۳٫

الإمام الباقر علیه السلام :
إنّی لَأَبغَضُ الرَّجُلَ ـ أو أبغَضُ لِلرَّجُلِ ـ أن یَکونَ کَسلانا عَن أمرِ دُنیاهُ ، ومَن کَسِلَ عَن أمرِ دُنیاهُ فَهُوَ عَن أمرِ آخِرَتِهِ أکسَلُ ؛
امام باقر علیه السلام :
هر آینه من دشمن مى شمارم کسى را که در کار دنیایش تنبلى ورزد ؛ زیرا آن کس که در کار دنیایش تنبلى کند ، در کار آخرتش بیشتر تنبلى مى ورزد .
الکافی : ۵ / ۸۵ / ۴٫

الإمام الباقر علیه السلام :
الکَسَلُ یَضُرُّ بِالدّینِ وَالدُّنیا ؛
امام باقر علیه السلام : ت
تنبلى به دین و دنیا زیان مى رساند .
بحار الأنوار : ۷۸ / ۱۸۰ / ۶۴ .

امام باقر (علیه السلام) می‏فرمایند:
إنّی لَأَبغَضُ الرَّجُلَ ـ أو أبغَضُ لِلرَّجُلِ ـ أن یَکونَ کَسلانا عَن أمرِ دُنیاهُ ، ومَن کَسِلَ عَن أمرِ دُنیاهُ فَهُوَ عَن أمرِ آخِرَتِهِ أکسَل؛
هر آینه من دشمن مى شمارم کسى را که در کار دنیایش تنبلى ورزد؛ زیرا آن کس که در کار دنیایش تنبلى کند، در کار آخرتش بیشتر تنبلى مى ورزد .
الکافی : ۵ / ۸۵ / ۴

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) می فرمایند :
خَلَقَ اللّه ُ عز و جل التَّوانِیَ والکَسَلَ ، فَزَوَّجَهُما فَوُلِدَ بَینَهُمَا الفاقَهُ؛
خداوند سستى و تنبلى را آفرید و میان آن دو را پیوند داد ؛ پس از آن دو ، فقر زاده شد .
الفردوس : ۲ / ۱۸۸ / ۲۹۴۰

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) می‏فرمایند:
فای رجل لطم امراته لطمه، امرالله عزوجل مالک خازن النیران فیلطمه علی حر وجهه سبعین لطمه فی نار جهنم؛
هر کس به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به آتشبان جهنم دستور می‏دهد تا در آتش جهنم هفتاد سیلی بر صورت او بزند .
مستدرک الوسائل، ج‏۱۴، ص‏۲۵۰ .

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) :
إن أکثر الناس ذنوبا یوم القیامه أکثرهم کلاما فیما لا یعنیه.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:
بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند.
«کنز العمال، ح ۸۲۹۳»

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله – : أکثر الناس ذنوبا أکثرهم کلاما فیما لا یعنیه.
پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند: گناه کار ترین مردم کسانی هستند که بیشتر بیهوده گویی می کنند.
«الترغیب و الترهیب، ج ۳، ص ۵۴۰، ح ۵۱»

قال الإمام علی – علیه السلام – : سوء المنطق یزری بالبهاء و المروه.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: زشت گویی شکوه و مروت را لکه دار می کند.
«غررالحکم، ح ۵۶۲۱»

قال الإمام علی – علیه السلام – : سنه اللئام قبح الکلام.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: شیوه ی فرومایگان زشت گویی است.
«غررالحکم، ح ۵۵۵۱»

قال الإمام علی – علیه السلام – : من ساء لفظه ساء حظه.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد.
«غررالحکم، ح ۹۱۷۳»

قال الإمام علی – علیه السلام – : من ساء کلامه کثر ملامه.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر که گفتارش بد باشد، ملامت بسیار شنود.
«غررالحکم، ح ۸۴۹۶»

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم :
أىُّ داءٍ أدوى مِنَ البُخلِ ؛
کدامین درد ، دردناک‏تر از تنگْ‏چشمى است؟!
فقه الرضا علیه‏السلام ، ص ۲۷۷ .

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم :
آفَهُ السَّماحَهِ المَنُّ ؛
آفت بخشش ، منّت‏گذارى است .
معدن الجواهر ، ص ۵۹ .

قال الامام الصادق – علیه السلام – : حَرُمَ الحَرِیصُ خَصلَتَینِ وَ لَزَمَتهُ خَصلَتَانِ: حَرُمَ القِنَاعَهَ فَافتَقَدَ الرَّاحَهَ، وَ حَرُمَ الرِضَا فَافتَقَدَ الیَقِینَ.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: آزمند از دو خصلت محروم شده و در نتیجه دو خصلت را با خود دارد: از قناعت محروم است و در نتیجه آسایش را از دست داده است، از رضایت و خرسندی محروم است و در نتیجه یقین را از کف داده است.
«خصال، ص ۶۹، ح ۱۰۴»

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله – : الحَرِیصُ مَحرُومٌ، وَ هُوَ مَعَ حِرمَانِهِ مَذمُومٌ فی أیِّ شَئٍ کَانَ، وَ کَیفَ لا یَکُونُ مَحرُوماً و قَد فَرَّ مِن وِثَاقِ اللهِ تَعَالی؟
پیامبر خدا – صلی الله علیه وآله – فرمودند: آدم حریص همیشه محروم است و افزون بر محروم بودن، در هرکاری که می‏کند نکوهیده است و چگونه محروم نباشد در حالی که از بند خدا گریخته است؟
«مصباح الشریعه، ص ۱۸۷»

قال الامام الحسن – علیه السلام – وَ قَد سَأَلَهُ اَبُوهُ عَنِ الفَقرِ، اَلحِرصُ وَالشَّرَهُ.
امام حسن – علیه السلام – در پاسخ به پدر بزرگوارشان که پرسیدند: فقر چیست؟ فرمودند: آزمندی و سیری ناپذیری.
«معانی الأخبار، ص ۲۴۴»

قال الامام علی – علیه السلام – : الحِرْصُ أَحَرُّ مِنَ النَّارِ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: حرص سوزنده‏تر از آتش است.
«جامع الأخبار، ص ۳۸۳، ح ۱۰۷۱»

قال الامام علی – علیه السلام – : إظهَارُ الحِرصِ یُورِثُ الفَقرَ.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: حرص زدن موجب فقر می شود.
«بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۱۶۲»

قال الإمام علی – علیه السّلام – : حبُّ الدنیا یوجِبَ الطمع.
امام علی – علیه السّلام – فرمودند: دوستی دنیا سبب طمع می شود.
«غرر الحکم، ص ۱۴۲»

قال الامام علی – علیه السّلام – : لَحُبُّ الدنیا صَمَّت الأسماعَ عن سماعِ الحکمهِ و عَمِّیَت القلُوب عن نورِ البصیرهِ.
امام علی – علیه السّلام – فرمودند: البته دوستی دنیا گوشها را از شنیدن حکمت کر می کند و دلها را از دیدن نور بصیرت کور می کند.
«غرر الحکم، ص ۶۵»

قال الامام علی – علیه السّلام – : حبُّ الدنیا یُفسِد العقلَ، و یُهِمُّ القّلبَ عن سماعِ الحکمهِ، و یُوجب الیمَ العقاب.
امام علی – علیه السّلام – فرمودند: دوستی دنیا عقل را فاسد و دل را از شنیدن حکمت اندوهگین می سازد و موجب عذاب دردناک می شود.
«مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۴۲»

قال الامام الباقر – علیه السّلام – : مَثَلُ الحَریصِ عَلَی الدنیا مَثَل دُودَهِ القَزّ، کُلَّما اِزادادَت مِنَ القَزِّ علی نَفسِها لَفّاً کان أَبعَدَ لها من الخروج حتی تَموتَ.
امام باقر – علیه السّلام – فرمودند: شخص حریص بر دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم بر خود می پیچید راه خروجش دورتر و بسته تر می گردد تا اینکه بمیرد.
«الکافی، ج ۲، ص ۳۱۶»

قال الإمام الصّادق – علیه السّلام – : من کَثُر اِشْتِباکُه بالدنیا کان أشَدُّ لِحَسْرَتَهِ عند فراقِها.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: هر که به دنیا بیشتر آلوده باشد شدت افسوسش هنگام جدائی از آن بیشتر است.
«الکافی، ج ۲، ص ۲۳۰»

قال الإمام الصّادق – علیه السّلام – : من تعلَّقَ قلبُه بالدُّنیا تَعَلَّقَ قَلْبُه بثلاثٍ خصال: هَمٌّ لا یَفنی، و أَمَل لا یُدرَکُ، و رجاءٌ لا یُنالُ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: هر کس به دنیا دل بندد به سه خصلت دل بسته می شود: ۱٫ اندوهی که پایان ندارد. ۲٫ آرزوئی که درک نشود. ۳٫ امیدی که بدان نرسد.
«الکافی، ج ۲، ص ۲۳۰»

قال الإمام الصّادق – علیه السّلام – : ما فَتَحَ اللهُ علی عبدٍ باباً من امرِ الدنیا إلا فَتَحَ اللهُ علیه من الحرصِ مِثلَه.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: خداوند دری از امور دنیا را بر بنده نگشاید جز اینکه مانند آن دری از حرص بر او بگشاید.

نظرات[۳] | دسته: احادیث رذایل اخلاقی | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

اردیبهشت ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« فروردین    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  
No Image No Image