آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
احادیث معاد (۳) پيوند ثابت

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیمه و له صراخ عند العرش یقول ربّ سل هذا فیم قتلنی فی غیر منفعه؛
هر که گنجشکى را بیهوده بکشد روز قیامت بیابد و نزد عرش فریاد زند و گوید پروردگارا از این بپرس براى چه مرا بى فائده کشت.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما من ساعه تمرّ بابن آدم لم یذکر اللَّه فیها إلّا حسر علیها یوم القیامه؛
ساعتى بى ذکر خداى بر آدمیزاد نگذرد مگر روز قیامت بر آن حسرت خورد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما الدّنیا فی الآخره إلّا کما یجعل أحدکم إصبعه السّبّابه فی الیمّ فلینظر بم یرجع؛
دنیا نسبت به آخرت چنان است که یکى تان انگشت بزرگ خویش را به دریا نهد بنگرد از دریا چه بر می دارد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا یستر عبد عبدا فی الدّنیا إلّا ستره اللَّه یوم القیمه؛
هر بنده اى که در دنیا براى دیگرى راز پوشى کند، روز قیامت خدا راز پوش وى شود.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تقوم السّاعه حتّى یکون الزّهد و الورع تصنّعا؛
قیامت بپا نشود تا وقتى که زهد و تقوى ساختگى باشد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لا تزال نفس الرّجل معلّقه بدینه حتّى یقضی عنه؛
جان مرد (پس از مرگ) پیوسته به قرض وى آویخته است تا قرض وى ادا شود.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو قیل لأهل النّار إنّکم ماکثون فی النّار عدد کلّ حصاه فی الدّنیا لفرحوا بها و لو قیل لأهل الجنّه إنّکم ماکثون عدد کلّ حصاه لحزنوا و لکن جعل لهم الأبد؛
اگر به جهنمیان گویند که شماره ریگهاى دنیا در جهنم خواهید ماند خوش حال شوند و اگر به بهشتیان گویند که به شماره ریگها خواهید ماند غمگین شوند ولى آنها را جاودانى کرده اند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو أنّ قطره من الزّقوم قطرت فی الدّنیا لأفسدت على أهل الدّنیا معایشهم فکیف بمن تکون طعامه؟؛
اگر قطره اى از زقوم جهنم را در دنیا بچکانند زندگى را بر مردم دنیا تباه خواهد کرد پس آن که خوراکش زقوم است چه خواهد کرد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو أنّ شرره من شرر جهنّم بالمشرق لوجد حرّها من بالمغرب؛
اگر شعله اى از شعله هاى جهنم به مشرق باشد آن که در مغرب است گرماى آن را احساس کند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لو أنّ دلوا من غسّاق یهراق فی الدّنیا لأنتن أهل الدّنیا؛
اگر دلوى از آشامیدنى جهنم را در دنیا بریزند اهل دنیا را متعفن کند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لمعالجه ملک الموت أشدّ من ألف ضربه بالسّیف؛
جان گرفتن فرشته مرگ از هزار ضربت شمشیر سخت تر است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
للرّحم لسان عند المیزان تقول: یا ربّ من قطعنی فاقطعه و من وصلنی فصله؛
خویشاوندى روز حساب زبانى دارد و گوید خدایا هر که مرا برید او را ببر و هر که مرا پیوست او را پیوند ده.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لکلّ غادر لواء یوم القیامه یعرف به؛هر خیانتکارى روز قیامت پرچمى دارد که بدان شناخته شود.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لکلّ شی ء مفتاح و مفتاح الجنّه حبّ المساکین و الفقراء؛
هر چیزى را کلیدى هست و کلید بهشت دوستى مستمندان و فقیران است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
لیردّنّ الحقوق إلى أهلها یوم القیامه حتّى یقاد للشّاه الجلحاء من الشّاه القرناء تنطحها؛
روز قیامت حقوق کسان را باز پس دهند تا آنجا که از بز شاخ دار که بز بی شاخ را شاخ زده تقاص کنند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
کلّ نفس تحشر على هواها، فمن هوى الکفره فهو مع الکفره و لا ینفعه عمله شیئا؛
هر کسى را با دلبستگیش محشور کنند، هر که به کافران دلبسته باشد با کافران است و عملش سودش ندهد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
کلّ موذ فی النّار؛هر آزارگرى در جهنم است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
کلّ علم وبال یوم القیامه إلّا من عمل به؛
همه علم ها روز قیامت وبال است مگر علمى که بدان عمل کنند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
القبر أوّل منزل من منازل الآخره؛قبر، نخستین منزل از منزلهاى آخرت است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
فی الجنّه ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر؛
در بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر خاطر کسى گذشته.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
شرّ النّاس منزله یوم القیامه من یخاف لسانه أو یخاف شرّه؛
روز قیامت موقعیت آن کس از همه مردم بدتر است که از زبانش ترسند یا از شرش بیم کنند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الدّنیا سبعه أیّام من أیّام الآخره؛
عمر دنیا مساوى هفت روز از روزهاى آخرتست.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجنّه مائه درجه ما بین کلّ درجتین مسیره خمسمائه عام؛بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه پانصد سال راه است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجنّه مائه درجه ما بین کلّ درجتین کما بین السّماء و الأرض؛
بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه مانند زمین و آسمان است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجنّه دار الأسخیاء؛بهشت خانه سخاوت مندان است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
الجنّه بناؤها لبنه من فضّه و لبنه من ذهب و ملاطها المسک الأذفر و حصباؤها اللّؤلؤ و الیاقوت و تربتها الزّعفران من یدخلها ینعم لا یبأس و یخلد لا یموت لا تبلى ثیابهم و لا یفنى شبابهم؛
ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست و گل آن مشک اذفر است و سنگریزه آن لؤلؤ و یاقوت است و خاک آن زعفران است و هر که وارد آن شود پیوسته متنعم است و از بدبختى برکنار، جاودان زنده است و نمیرد، لباسشان کهنه نمى شود و جوانیشان پایان نپذیرد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا یقبل اللَّه منهم یوم القیامه صرفا و لا عدلا: عاقّ و منّان و مکذّب بالقدر؛
سه کسند که روز رستاخیز خداوند از آنها عوضى نمی پذیرد: عاق و منت گذار و کسى که تقدیر را تکذیب کند.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه لا یحجبون النّار: المنّان و عاقّ والدیه و مدمن الخمر؛
سه کسند که میان آنها و جهنم حجابى نیست: منت گذار و عاق پدر و مادر و شراب خوار.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ثلاثه قد حرّم اللَّه علیهم الجنّه مدمن الخمر و العاقّ و الدّیّوث الّذی یقرّ فی أهله الخبث؛
سه کسند که خداوند بهشت را بر آنها حرام کرده است: شراب خوار و آن که پدر و مادر از او ناراضى نباشند و دیوث که بى ناموسى را در خانواده خود ندیده گیرد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
التّاجر الأمین الصّدوق المسلم مع الشّهداء یوم القیامه؛
تاجر درستکار راست گوى مسلمان روز رستاخیز با شهیدان است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
تأکل النّار ابن آدم إلّا أثر السّجود حرّم اللَّه عزّ و جلّ على النّار أن تأکل أثر السّجود؛
آتش جهنم آدمیزاد را مى خورد جز جاى سجده را زیرا خداوند جاى سجده را بر آتش حرام کرده است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
بین یدی السّاعه فتن کقطع اللّیل؛
پیش از رستاخیز فتنه ها پدید آید چون قطعات شب تاریک.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
بین یدی السّاعه أیّام الهرج؛پیش از رستاخیز روزگارى آشفته است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
بین العبد و الجنّه سبع عقاب أهونها الموت و أصعبها الوقوف بین یدی اللَّه تعالى إذا تعلّق المظلومون بالظّالمین؛
میان بنده و بهشت هفت عقبه است که آسان تر از همه مرگ است و سخت تر از همه توقف در پیشگاه خداست هنگامى که ستم کشان دامن ستمگران را بگیرند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّها النّاس اتّقوا اللَّه فو اللَّه لا یظلم مؤمن مؤمنا إلّا انتقم اللَّه تعالى منه یوم القیامه؛
اى مردم از خدا بترسید به خدا مؤمنى، مؤمنى را ستم نکند جز آن که روز رستاخیز خدا از او انتقام گیرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما وال ولی فلان و رفق رفق اللَّه تعالى به یوم القیامه؛
هر کس به زمامدارى برسد و با مردم به ملایمت و مدارا رفتار کند، خداوند روز قیامت با او مدارا کند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما مسلم شهد له أربعه بخیر أدخله اللَّه تعالى الجنّه؛
هر مسلمانى که چهار تن به نیکى او شهادت دهند خدا او را ببهشت مى برد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما رجل تدیّن دینا و هو مجمع أن لا یوفیه إیّاه لقی اللَّه سارقا؛
هر کس قرضى بگیرد و در خاطر داشته باشد که آن را نپردازد مانند دزدان محشور شود.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما راع لم یرحم رعیّته حرّم اللَّه علیه الجنّه؛هر کس به زیر دستان خود رحم نکند، خداوند بهشت را بر او حرام کند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أیّما امرأه ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنّه؛
هر زنى که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد، به بهشت می رود.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل من یدعى إلى الجنّه الحمّادون الّذین یحمدون اللَّه؛
نخستین کسانى که به بهشت دعوت مى شوند، ستایشگرانند که خدا را ستایش می کنند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل ما یوضع فی میزان العبد نفقته على أهله؛
نخستین چیزى که در ترازوى بنده می گذارند خرجى است که براى کسان خود کرده است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل ما یوزن فی المیزان الخلق الحسن؛
نخستین چیزى که در ترازو گذاشته مى شود خلق نیک است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل ما یقضى بین النّاس یوم القیامه فی الدّماء؛
نخستین بار روز رستاخیز میان مردم در باره خونها دادرسى می کنند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أوّل ما یحاسب به الصّلوه؛نخستین چیزى که به حساب آن می رسند نماز است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أهون أهل النّار عذابا یوم القیامه رجل یوضع فی أخمص قدمیه جمرتان یغلی منهما دماغه؛
روز رستاخیز از مردم جهنم آن که عذابش از همه آسان تر است مردى است که دو قطعه آتش به کف پایش نهند که از حرارت آن مغز سرش به جوش مى آید.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أهل الجور و أعوانهم فی النّار؛ستمگران و یارانشان در جهنمند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ فی الجنّه ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب أحد؛
در بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه در خاطر کسى گذشته است.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ فی الجنّه مائه درجه لو أنّ العالمین اجتمعوا فی إحداهنّ لو سعتهم؛
در بهشت صد درجه هست که اگر جهانیان در یکى از آن ها مجتمع شوند در آن جاى گیرند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ فی الجنّه درجه لا ینالها إلّا أصحاب الهموم؛
در بهشت درجه اى هست که جز غم دیدگان بدان نمی رسند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ فی الجنّه دارا یقال لها دار الفرج لا یدخلها إلّا من فرّح یتامى المؤمنین؛
در بهشت خانه اى هست که آن را خانه خوشحالى نامند و جز کسانى که یتیمان مؤمنان را خوشحال کرده باشند، وارد آن نمی شوند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ فی الجنّه بیتا یقال له بیت الأسخیاء؛در بهشت خانه اى هست که آن را خانه سخاوتمندان نامند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ أهل الجنّه لیتراءون أهل الغرف فی الجنّه کما تراءون الکواکب فی السّماء؛
اهل بهشت صاحبان غرفه هاى بالا را چنان مى بینند که شما ستارگان آسمان را می بینید.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ المیّت یعرف من یحمله و من یغسله و من یدلّیه فی قبره؛
مرده کسى را که بلندش کند و کسى را که غسلش دهد و کسی را که در قبرش نهد می شناسد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ المیّت إذا دفن سمع خفق نعالهم إذا ولّوا عنه منصرفین؛
وقتى مرده را بخاک سپارند، صداى کفش کسان را که از قبر وى باز می گردند خواهد شنید.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یعذّب یوم القیامه الّذین یعذّبون النّاس فی الدّنیا؛
خداوند روز رستاخیز کسانى را که در دنیا مردم را عذاب کرده اند عذاب می کند.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یعافی الامّیّین یوم القیامه مالا یعافی العلماء؛
خداوند روز رستاخیز بر بی سوادان چیزهائى را مى بخشد که بر دانشمندان نمی بخشد.نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إنّ اللَّه تعالى یسأل العبد عن فضل علمه کما یسأله عن فضل ماله؛
خداوند از بنده می پرسد که فزونى دانش خود را کجا صرف کرده همچنان که از فزونى مال مى پرسد.

نظرات[۰] | دسته: احادیث معاد | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
احادیث معاد (۲) پيوند ثابت

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
إِنَّما خُلِّدَ أَهلُ النّارِ فِى النّارِ لأَِنَّ نیّاتَهُم کانَت فِى الدُّنیا أَن لَو خُلِّدُوا فیها أَن یَعصُوا اللّه‏َ أَبَدا وَإِنَّما خُلِّدَ أَهلُ الجَنَّهِ فِى الجَنَّهِ لأَِنَّ نیّاتَهُم کانَت فِى الدُّنیا أَن لَو بَقُوا فیها أَن یُطیعُوا اللّه‏َ أَبَدا فَبِا النِّیّاتِ خُلِّدَ هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ ثُمَّ تَلاقَو لَهُ تَعالى: (قُل کُلٌّ یَعمَلُ عَلى شاکِلَتِهِ) قالَ: عَلى نیَّتِهِ؛
جهنمیان از این رو در آتش جاویدانند که در دنیا نیّتشان این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانى کنند و بهشتیان نیز از این‏رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودند که اگر براى همیشه ماندگار باشند براى همیشه خدا را فرمان برند. پس، جاودانگى هر دو گروه به سبب نیتهایشان است. آن‏گاه حضرت این آیه را تلاوت کردند: «بگو هر کس طبق نیت خود عمل مى‏کند».(کافى، ج۲، ص۸۵، ح۵)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
لَو أَنَّ دَلوا صُبَّ مِن غِسلینٍ فى مَطلَعِ الشَّمسِ لَغَلَت مِنهُ جَماجِمُ مَن فى مَغرِبِها؛
اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود بر اثر آن جمجمه کسانى که در غرب عالمند به جوش مى‏آید.(امالى طوسى، ج۱، ص۵۳۳، ح۱۱۶۲)

امام على(علیه السلام) فرمودند:
اَلا وَ مَن اَکَلَهُ الحَقُّ فَاِلَى الجَنَّهِ وَ مَن اَکَلَهُ الباطِلُ فَاِلَى النّارِ؛
بدانید که هر کس در راه حق از دنیا برود، به بهشت و هر کس در راه باطل از دنیا برود، به جهنم مى‏رود.
(نهج البلاغه، نامه ۱۷)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) :
فى قَولِهِ تَعالى (یا حَسرَتَنا عَلى ما فَرَّطنا) اَلحَسرَهُ أَن یَرى أَهلُ النّارِ مَنازِلَهُم مِنَ الجَنَّهِ فِى الجَنَّهِ فَتِلکَ الحَسرَهُ؛
درباره آیه «دریغا که کوتاهى کردیم» فرمودند: دریغ از این روست که جهنمیان جایگاه بهشتى خود را در بهشت مى‏بینند. این موجب حسرت مى‏شود.(الدرالمنثور، ج۳، ص۹)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
أَوَّلُ مَن یَدخُلُ النّارَ أَمیرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم یَعدِل، وَذو ثَروَهٍ مِنَ المالِ لَم یُعطِ المالَ حَقَّهُ وَفَقیرٌ فَخورٌ؛
اولین کسى که به جهنم مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است که به عدالت رفتار نمى‏کند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمى‏پردازد و نیازمند متکبر.(عیون الاخبارالرضا، ج۱، ص۳۱، ح۲۰)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
أَکثَرُ ما یُدخِلُ النّاسَ النّارَ الأَجوَفانِ: الفَمُ وَالفَرجُ؛
دو چیز میان تهى بیش از همه مردم را به جهنم مى‏برد: دهان و شرمگاه.(کنزالعمال، ج۱۶، ص۱۰۳، ح۴۴۰۷۱)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
أَدنى اَهلِ النّارِ عَذابا یَنتَعِلُ بِنَعلَینِ مِن نارٍ یَغلى دِماغُهُ مِن حَرارَهِ نَعلَیهِ؛
کم عذاب‏ترین اهل جهنم دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت آنها مغزش به جوش مى‏آید.
(کنزالعمال، ج۱۴، ص۵۲۷، ح۳۹۵۰۷)

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
اَلخَیرُ کُلُّهُ اَمامَکَ وَ اِنَّ الشَّرَّ کُلَّهُ اَمامَکَ وَ لَن تَرى الخَیرَ وَ الشَّرَّ اِلاّ بَعدَ الآخِرَهِ لاَِنَّ اللّه‏َ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ الخَیرَ کُلَّهُ فِى الجَنَّهِ وَ الشَّرَّ کُلَّهُ فِى النّارِ؛همه خوبى‏ها و بدى‏ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏بینى، زیرا خداوند همه خوبى‏ها را در بهشت و همه بدى‏ها را در جهنم قرار داده است.
(تحف العقول، ص ۳۰۶)

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
اَلْخَیْرُ کُلُّهُ اَمامَکَ وَ اِنَّ الشَّرَّ کُلَّهُ اَمامَکَ وَ لَنْ تَرى الخَیْرَ وَ الشَّرَّ اِلاّ بَعْدَ الاْآخِرَهِ لاَِنَّ اللّه‏َ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ الْخَیْرَ کُلَّهُ فِى الْجَنَّهِ وَ الشَّرَّ کُلَّهُ فِى النّارِ؛
همه خوبى‏ها و بدى‏ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏بینى، زیرا خداوند همه خوبى‏ها را در بهشت و همه بدى‏ها را در جهنم قرار داده است.(تحف العقول، ص ۳۰۶)

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
اِنَّ اَدنى اَهلِ الجَنَّهَ مَنزِلاً لَو نَزلَ بِه الثّقَلانِ الجِنُّ وَالاِنسُ لَوَسِعَهُم طَعاما وَشَرابا وَلایَنقُصُ مِمّا عِندَهُ شَى ءٌ؛
کمترین فرد بهشت چنان است که اگر جن و انس میهمان او شوند همه را با خوردنى و آشامیدنى پذیرایى کند و از آنچه دارد چیزى کم نشود.(بحارالأنوار، ج۸، ص۱۲۰، ح۱۱)

امام على (علیه السلام) فرمودند:
اَلا وَ مَن اَکَلَهُ الحَقُّ فَاِلَى الجَنَّهِ وَ مَن اَکَلَهُ الباطِلُ فَاِلَى النّارِ؛
بدانید که هر کس در راه حق از دنیا برود، به بهشت و هر کس در راه باطل از دنیا برود، به جهنم مى رود.
(نهج البلاغه، نامه ۱۷)

اَلحَقُّ طَریقُ الجَنَّهِ وَ الباطِلُ طَریقُ النّارِ وَ عَلى کُلِّ طَریقٍ داعٍ؛
حق، راه بهشت است و باطل، راه جهنم و بر سر هر راهى دعوت کننده اى است.
(نهج السعاده، ج ۳، ص ۲۹۱)

امام على (علیه السلام) فرمودند:
لَذّاتُها لاتُمَلُّ وَمُجتَمِعُها لایَتَفَرَّقُ وَسُکّانُها قد جاوَروا الرَّحمنَ وَقامَ بَینَ اَیدیهِمُ الغِلمانُ بِصِحافٍ مِن الذَّهبِ فیها الفاکِهَهُ والرَّیحانُ؛
لذتها و خوشیهاى بهشت دل را نمى زند، انجمن آن از هم نمى پاشد، ساکنانش در پناه خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرین پر از میوه و گل هاى خوشبو ایستاده اند.(امالى طوسى، ج۱، ص۲۹، ح۳۱)

امام على (علیه السلام) فرمودند:
إنّ تَقوَى اللّه مِفتاحُ سَدادٍ ، وذَخیرَهُ مَعادٍ ، وعِتقٌ مِن کُلِّ مَلَکَهٍ ، ونَجاهٌ مِن کُلِّ هَلَکَهٍ ، بِها یَنجَحُ الطّالِبُ ، ویَنجو الهارِبُ ، وتُنال الرَّغائبُ؛
تقواى خدا، کلید پاکى و درستى و اندوخته‏اى براى معاد و باعث آزادى از هر بندگى و رهایى از هر نابودى است. به وسیله تقواست که جوینده به مطلوبش مى‏رسد و گریزانِ (از عذاب و کیفر الهى) رهایى مى‏یابد و به خواست‏ها رسیده مى‏شود.(نهج البلاغه، خطبه ۲۳۰)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
خَیرُ بَیتٍ فِى المُسلِمینَ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ یُحسَنُ اِلَیهِ وَ شَرُّ بَیتٍ فِى المُسلِمینَ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ یُساءُ إلَیهِ اَنَا وَ کافِلُ الیَتیمِ فِى الجَنَّهِ هکَذا؛
بهترین خانه‏هاى مسلمانان، خانه‏اى است که در آن یتیمى باشد که به او نیکى مى‏شود و بدترین خانه‏ هاى مسلمانان خانه‏اى است که در آن یتیمى باشد که با او بدى مى‏شود، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم.(نهج الفصاحه، ح ۱۵۱۰)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
اِذا ماتَ اَحَدُکُم فَقَد قامَت قیامَتُهُ، یَرى ما لَهُ مِن خَیرٍ وَ شَرٍّ؛
هرگاه یکى از شما بمیرد، قیامتش برپا مى‏شود و خوبى‏ها و بدى‏هاى خود را مى‏بیند.(کنزالعمّال، ح ۴۲۱۲۳)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
یَروى عَن رَبِّهِ تَبارَکَ وَتَعالى ـ حُقَّت مَحَبَّتى عَلَى المُتَزاوِرَینِ فىَّ وَحُقَّت مَحَبَّتى عَلَى المُتَباذِلینَ فىَّ وَهُم عَلى مَنابِرَ مِن نورٍ یَغبِطُهُمُ النَّبیّونَ وَالصِّدّیقونَ بِمَکانِهِم؛
خداوند متعال مى فرماید: بر خود واجب کرده ام دوست داشتن کسانى را که به خاطر من به دیدار یکدیگر مى روند و کسانى که در راه من به یکدیگر بخشش مى نمایند، چنین کسانى (روز قیامت) بر منابرى از نورند به گونه اى که پیامبران و صدیقین به جایگاه آنان غبطه مى خورند.(صحیح ابن حبّان، ج۲، ص۳۳۸)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
مَنِ اشْتاقَ اِلَى الْجَنَّهِ سارَعَ اِلَى الْخَیْراتِ وَ مَنْ اَشْفَقَ مِنَ النّارِ لَهى عَنِ الشَّهَواتِ؛
هر کس مشتاق بهشت است، به سوى نیکى‏ها مى‏شتابد و هر کس از جهنم بترسد، از هوا و هوس روى مى‏گرداند.(نورالثقلین، ج ۳ ، ص ۵۶۶، ح ۱۶۶)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
مَنْ أَخَذَ لِلْمَظْلومِ مِنَ الظّالِمِ کانَ مَعىَ فِى الْجَنَّهِ تَصاحُبا؛
هر کس داد مظلوم را از ظالم بگیرد، در بهشت با من یار و هم‏نشین باشد.(بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۵۹، ح ۷۴)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
اِنَّ فِى الجَنَّهِ دارا یُقالُ لَها دارُ الفَرَحِ لایَدخُلُها اِلاّ مَن فَرَّحَ یَتامَى المُؤمِنینَ؛
در بهشت خانه اى هست که آن را شادى سرا گویند و جز آنان که یتیمان مؤمنان را شاد کرده اند وارد آن نمى شوند.(نهج الفصاحه، ح ۸۶۴)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
اِنَّ لِلجَنَّهِ بابا یُدعى اَلرَّیّانَ لایَدخُلُ مِنهُ اِلاّ الصّائِمونَ؛
بهشت را درى است که ریّان نامیده مى شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوند.(معانى الأخبار، ص ۴۰۹)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
فِى الجَنَّهِ ما لا عَینٌ رَأَت وَلا اُذُنٌ سَمِعَت وَلاخَطَرَ عَلى قَلبِ بَشَرٍ؛
در بهشت چیزهایى هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه به خاطر کسى گذشته.(نهج الفصاحه، ح ۲۰۶۰)

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
اَلجَنَّهُ بَناؤُها لَبِنَهٌ مِن فِضَّهٍ وَلَبِنَهٌ مِن ذَهَبٍ وَمِلاطُهَا المِسکُ الأَذفَرُ وَحَصباؤُهَا اللُّؤلُؤُ وَالیاقوتُ وَتُربَتُهَا الزَّعفرانُ… ؛
ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست، گِل آن مُشک بسیار خوشبو و سنگریزه آن لؤلؤ و یاقوت و خاک آن زغفران است… .(نهج الفصاحه، ح ۱۳۲۷)

پیامبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم) فرمودند:
لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ یَومَ القیامَهِ حَتّى یُساَ لَ عَن اَربَعٍ عَن عُمُرِهِ فیما اَفناهُ وَ عَن شَبابِهِ فیما اَبلاهُ وَ عَن مالِهِ مِن اَینَ اَ کتَسَبَهُ وَ فیما اَ نفَقَهُ وَ عَن حُبِّنا اَهلَ البَیتِ ؛
انسان، در روز قیامت، قدم از قدم برنمى‏دارد، مگر آن که از چهار چیز پرسیده مى‏شود: از عمرش که چگونه گذرانده است، از جوانى‏اش که چگونه سپرى کرده، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده است و از دوستى ما اهل بیت.خصال، ص ۲۵۳، ح ۱۲۵

امام باقر(علیه السلام ( فرمودند:
اَلبِرُّ وَ الصَّدَقَهُ یَنفیانِ الفَقرَ وَ یَزیدانِ فِى العُمرِ وَ یَدفَعانِ عَن صاحِبِهِما سَبعینَ میتَهَ سوءٍ ؛
کار خیر و صدقه، فقر را مى‏بَرند، بر عمر مى‏افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور مى‏کنند.
ثواب الاعمال، ص ۱۴۱

امام حسین(علیه السلام ( فرمودند:
ما أَهوَنَ المَوتَ عَلى سَبیلِ نَیلِ العِزِّ وَإِحیاءِ الحَقِّ لَیسَ المَوتُ فى سَبیلِ العِزِّ إِلاّحَیاهً خالِدَهً وَلَیسَتِ الحَیاهُ مَعَ الذُّلِّ إِلاَّ المَوتَ الَّذى لاحَیاهَ مَعَهُ؛
چه آسان است مرگى که در راه رسیدن به عزّت و احیاى حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگى جاوید و زندگى ذلیلانه جز مرگ همیشگى نیست.احقاق الحق، ج۱۱، ص۶۰۱

امام على(علیه السلام ( فرمودند:
مَنْ عَطَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ اَدَّباهُ وَ اَبلَیاهُ وَ اِلَى الْمَنایا اَدْنَیاهُ ؛
شب و روز بر هر کس بگذرد، او را ادب مى‏کند، فرسوده‏اش مى‏نماید و به مرگ نزدیکش مى‏سازد.
کافى، ج ۸ ، ص ۱۷، ح ۲

امام على(علیه السلام ( فرمودند:
اَلمَنِیَّهُ وَلاَ الدَّنِیَّهُ وَالتَّقَلُّلُ وَلاَ التَّوَسُّلُ؛
مرگ آرى امّا پستى و خوارى هرگز، به اندک ساختن آرى امّا دست سوى این و آن دراز کردن هرگز

نظرات[۰] | دسته: احادیث معاد | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
احادیث معاد (۱) پيوند ثابت

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) می‏فرمایند:
فای رجل لطم امراته لطمه، امرالله عزوجل مالک خازن النیران فیلطمه علی حر وجهه سبعین لطمه فی نار جهنم؛ هر کس به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به آتشبان جهنم دستور می‏دهد تا در آتش جهنم هفتاد سیلی بر صورت او بزند .مستدرک الوسائل، ج‏۱۴، ص‏۲۵۰ .

قال الصادق – علیه السّلام – : انَّ فی الجَهَنَم لَوادیاً للمتکبّرینَ یُقالُ لهُ سَقَرُ، شکی الی اللهِ عزّ و جَلّ شِدَهَ حَرِّهِ وَ سَأَلَهُ ان یاذَنَ لَهُ ان یَتَنَفَّسَ، فَتنَفَّسَ فَاَحْرَقَ جَهَنَّمَ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: در جهنم سرزمینی است که مخصوص متکبران است و آن را سقر گویند. این وادی از شدت حرارت خود به خدا شکایت برد و تقاضا نمود که به وی اجازه دهد تا تنفسی کند پس آن وادی نفسی کشید که از آن نفس جهنم نیز شعله ور شد.«الکافی، ج ۲، ص ۳۱۰»

قال ابو عبدالله – علیه السّلام – : اِنَّ المُتکبّرینَ یَجعَلُونَ فی صُورَهِ الذّرِّ یَتَوَطَّأُهُمُ النّاس حتّی یَفرغَ اللهُ مِن الحساب.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: انسانهای متکبر در قیامت به صورت مورچگان پدیدار می گردند و زیر دست و پای مردم قرار می گیرند تا خداوند از حسابرسی فارغ گردد.«الکافی، ج ۳، ص ۴۲۴»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : من بَهَّتَ مُؤمِناً أو مُؤمِنَهً أو قَالَ فِیهِ مَا لَیسَ فِیهِ أقَامَهُ اللهُ تَعَالی یَومَ القِیَامَهِ عَلَی تَلٍّ مِن نَّارٍ حَتَّی یَخرُجَ مِمَّا قَالَهُ فِیهِ.
پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند: هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که از آن مبراست خداوند در روز رستاخیز وی را بر تلّی از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره او برگردد.
«بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۹۴»

عن عاصم بن حُمَید عن الامام الصادق – علیه السّلام – : … قلتُ: فی الجنّهِ غناءٌ؟ قال: اِنَّ فی الجنّهَ شجراً یَأمُرُ اللهُ ریاحَها فَتَهُبُّ فتضرب تلک الشجرهَ باَصواتٍ لم یَسمعِ الخلائقُ بمثلها حُسناً … .
عاصم بن حمید از امام صادق – علیه السّلام – سؤال کرد: آیا در بهشت غناء و ساز و آوازی وجود دارد؟ حضرت فرمودند: در بهشت درختی وجود دارد که خداوند به بادهای بهشت فرمان می دهد به آن درخت بوزند و از آن درخت آوازهایی برمی آید که خلائق به زیبایی آن هرگز نشنیده اند، سپس فرمودند: این در عوض پرهیز کسی است که در دنیا از شنیدن ساز و آواز به خاطر ترس از خدا اجتناب ورزیده است.«بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۲۶»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : یُحشَر صاحبُ الغناء مِن قبره اَعمی و اَخرس و اَبکم.
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند: دارنده (آلات) غناء و آوازه خوانی محشور می شود در حالی که کور و کر و لال است.«مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۱۹»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : یُحشرُ صاحبُ الطَّنبور یوم القیامهِ و هو أسودُ الوجهِ و بِیَده طنبورٌ من نار و فوقَ رأسه سبعون اَلف ملکٍ، بید کُلُّ ملکٍ مِقْمعَهُ یَضربون رأسَهُ و وجهَه.
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند: دارنده طنبور (نوعی از آلات موسیقی) روز قیامت محشور می شود در حالی که صورتش سیاه و در دستش طنبوری از آتش است و بالای سرش هفتاد هزار فرشته قرار دارند که در دست هر کدام از آنها عمودی آهنین است که بر سر و صورتش می زنند. «مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۱۹»

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : یَبعَثُ اللهُ المُقنِطِینَ یَومَ القِیَامَهِ مُغَلَّبَهً وُجُوهُهُم، یَعنِی غَلَبَهَ السَّوَادِ عَلَی البَیَاضِ، فَیُقَالُ لَهُم: هَؤُلاءِ المُقنِطُونَ مِن رَحمَهِ اللهِ.
پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند: روز قیامت، خداوند نومید کنندگانِ (از رحمت حق) را در حالی بر می انگیزد که سیاهی چهره شان بر سفیدی آن غالب است، پس به آنها گفته می شود: آنان نومید کنندگانِ از رحمت خدا هستند. «بحار الأنوار، ج ۲، ص ۵۵»

قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : تُحْشَرُ ‌ابنتی فاطمهُ – سلام الله علیها – یومَ القیامهِ و معها ثیابٌ مصبوغهٌ … .
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمودند: دخترم فاطمه – سلام الله علیها – در روز قیامت در حالی محشور می شود که همراه او پیراهنی است خونین که به یکی از ساقهای عرش آویزان است، حضرت زهراء – سلام الله علیها – می گوید: ای خداوند عادل میان من و قاتل فرزندم داوری کن. پیامبر – صلّی الله علیه و آله – فرمودند: قسم به پروردگار کعبه که خداوند برای دخترم داوری می کند.«بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۲۰»

عن ابی عبد الله – علیه السّلام – قال: اذا کانَ یومُ القیامهِ جَمَعَ اللهُ الاولینَ و الآخِرینَ فی صعیدٍ واحدٍ فینادی منادٍ: غُضُّوا ابصارَکم و نَکِّسُوا رُؤُسَکم حتّی تَجُوزَ فاطمهُ بنتُ محمدٍ – صلّی الله علیه و آله – الصراطَ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمودند: وقتی روز قیامت فرا رسد، خداوند تمامی بشر از اولین و آخرین را در یک جا جمع می کند پس منادایی ندا می دهد: چشمانتان را ببندید و سرهایتان را پایین بیندازید تا فاطمه دختر محمد – صلّی الله علیه و آله – از صراط بگذرد.«بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۲۴»

قالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه – : لا تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیامَهِ حَتّی یُسْألُ عَنْ أربَعٍ عَنْ عُمْرِهِ فِیما أفْناهُ وَ عَنْ شَبابِهِ فِیما أبْلاهُ وَ عَنْ مالِهِ مِنْ أیْنَ اِکتَسَبَهُ وَ فِیما أنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنا أهْلَ الْبَیْتِ.
پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: بنده خدا در قیامت قدم از قدم بر نمی دارد جز آن که از چهار چیز سؤال می شود: از عمر او سؤال می شود که چگونه و در چه راهی آن را از دست داده است، از جوانی او می پرسند که در چه راهی آن را به فرسودگی رسانده است، از ثروت او که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی آن را خرج نموده است و نیز از محبت و دوستی ما سؤال می شود.«بحار الأنوار، ج ۷، ص ۲۵۸»

رسول اللّه (صلى الله علیه و آله و سلم) :
سَبعَهٌ تَحتَ ظِلِّ العَرشِ یَومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ . . .رَجُلٌ خَرَجَ ضارِبا فِیالأَرضِ یَطلُبُ مِن فَضلِ اللّه ِ عز و جل؛ یَکُفُّ بِهِ نَفسَهُ، ویَعودُ بِهِ عَلى عِیالِهِ؛
روزى که هیچ سایه اى جز سایه عرش نباشد ، هفت تن زیر سایه آنند . [یکى از ایشان] کسى است که در زمین گام مى زند تا از فضل خدا [روزى ] بجوید و از آن ، نیاز خود را برطرف کند و با آن ، به سوى خانواده اش بازگردد .دعائم الإسلام : ۲ / ۱۵ / ۸ ، عوالی اللآلی : ۳ / ۱۹۴ / ۹ ولیس فیهما «سبعه» .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنَّ القاضیَ العَدلَ لَیُجاءُبهِ یَومَ القِیامَهِ فَیَلقَى مِن شِدَّهِ الحِسابِ ما یَتَمَنّى أن لا یکونَ قَضى بینَ اثنَینِ فی تَمرَهٍ قَطُّ .
در روز قیامت قاضى دادگـر را مى‏آورند و چنان حساب سختى از او کشیده مى‏شود ، که آرزو مى‏کند کاش هرگز حتّى درباره یک خرما میان دو نفر داورى نکرده بود .کنزالعمّال : ۱۴۹۸۸ منتخب میزان الحکمه : ۴۷۰

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن جُرِحَ فی سَبیلِ اللّه جاءَ یَومَ القِیامَهِ رِیحُهُ کَرِیحِ المِسکِ ولَونُهُ لَونُ الزَّعفَرانِ ، علَیهِ طابَعُ الشُّهَداءِ ، ومَن سَألَ اللّه‏ الشهادَهَ مُخلِصا أعطاهُ اللّه‏ أجرَ شَهیدٍ وإن ماتَ على فِراشِهِ .
هرکـه در راه خـدا مـجروح شـود ، در روز قیامت در حالى مى‏آید که بویش همچون بوى مشک باشد و رنگش مانند رنگ زعفران و نشان شهیدان بر اوست و هرکه از روى اخلاص شهادت را از خداوند بخواهد ، خداوند اجر شهید به وى دهد هر چند در بسترش بمیرد .کنز العمّال : ۱۱۱۴۴ منتخب میزان الحکمه : ۳۰۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن رَمى بسَهمٍ فی سَبیلِ اللّه کانَ لَهُ نُورا یَومَ القِیامَهِ .هرکه یک تیر در راه‏خدا پرتاب کند، آن تیر در روز قیامت براى او نورى باشد .الترغیب والترهیب : ۲ / ۲۸۱ / ۱۸ منتخب میزان الحکمه : ۵۷۲

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن بَهَتَ مؤمنا أو مؤمنهً أو قالَ فیهِ ما لیسَ فیهِ أقامَهُ اللّه‏ تعالى یومَ القیامهِ على تَلٍّ مِن نارٍ حتّى یَخرُجَ مِمّا قالَهُ فیهِ .هر کس بـه مـرد یــا زن مؤمن بهتان زند یا درباره او چیزى بگوید که از آن مبراست خـداوند در روز رستاخیز وى را بـر تلّى از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره او برگردد .
بحار الأنوار : ۷۵ / ۱۹۴ / ۵ منتخب میزان الحکمه : ۸۶

امام صادق علیه‏السلام :
مَن قَتَلَ نفسَه مُتَعمِّدا فهُو فی نارِ جَهنَّمَ خالِدا فیها .هر که به عمد خودکشى کند ، در آتش دوزخ جاودانه است .
الفقیه : ۴ / ۹۵ / ۵۱۶۳ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
تَحْرُمُ الجنّهُ على ثلاثهٍ : على المَنّانِ ، وعلى المُغْتابِ ، وعلى مُدمِنِ الخَمرِ .
بهشت بر سه کس حرام است : منّت گذارنده (بر خدا) ، غیبت کننده و میگسار .
الزهد للحسین بن سعید : ۹ / ۱۷ منتخب میزان الحکمه : ۱۰۸

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ أهلَ الرَّیِّ فی الدُّنیا مِن المُسْکِرِ یَموتونَ عِطاشا ، ویُحْشَرونَ عِطاشا ، ویَدخُلونَ النّار عِطاشا .
آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند ، تشنه کام مى‏میرند و تشنه‏کام محشور مى‏شوند و تشنه کام به دوزخ مى‏روند .ثواب الأعمال : ۲۹۰ / ۵

امام على علیه‏السلام :
مُدْمِنُ الخَمرِ یَلْقى اللّه‏َ عز و جل حِینَ یَلْقاهُ کعابِدِ وَثَنٍ .
دائم الخمر همچون بت‏پرست خداوند عز و جل را دیدار خواهد کرد .
الخصال : ۶۳۲ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إذا کانَ یَومُ القِیامَهِ نادى مُنادٍ :أینَ الظَّلَمَهُ وأعوانُهُم ؟ مَن لاقَ لَهُم دَواهً ، أو رَبَطَ لَهُم کِیسا ، أو مَدَّ لَهُم مُدَّهَ قَلَمٍ ،فَاحشُرُوهُم مَعَهُم .
چون روز قیامت شود منادیى ندا دهد : کجایند ستمگران و یاران آنها ؟ آن که دواتى براى آنان لیقه کرده ، یا سرکیسه‏اى را براى آنان بسته ، یا قلمى براى آنان در مرکب فروبرده است . پس آنان را نیز با ستمگران محشور کنید .بحار الأنوار : ۷۵ / ۳۷۲ / ۱۷

امام صادق علیه‏السلام :
إنَّ أشَدَّ الناسِ عَذابایَومَ القِیامَهِ رَجُلٌ أقَرَّ نُطفَتَهُ فی رَحِمٍ تَحْرُمُ علَیهِ .
سخت‏ترین عذاب را در روز قیامت مردى دارد که نطفه خود را در رحمى که بر وى حرام است جاى دهد
.
بحار الأنوار : ۷۹ / ۲۶ / ۲۸ منتخب میزان الحکمه : ۲۴۸

امام باقر علیه‏السلام :
مَن سَألَ بظَهرِ غِنىً لَقِیَ اللّه‏َ مَخْموشا وَجهُهُ یَومَ القِیامَهِ .
هر که با وجود بى‏نیازى ، سؤال (و گدایى) کند در روز قیامت با چهره‏اى خراشیده خدا را دیدار نماید .
بحار الأنوار : ۹۶ / ۱۵۵ / ۲۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۶۴

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یا أبا ذَرٍّ ، إیّاکَ والسؤالَ فإنّهُ ذُلٌّ حاضرٌ ، وفَقرٌ تَتَعَجَّلُهُ ، وفیهِ حِسابٌ طَویلٌ یَومَ القِیامَهِ .
اى‏ابوذر !زنهار از درخواست و گدایى ، که در دنیا مایه خوارى و فقر است و در روز قیامت حسابش طولانى است .
الفقیه : ۴ / ۳۷۵ / ۵۷۶۲ منتخب میزان الحکمه : ۲۶۲

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن أعانَ على قَتلِ مؤمنٍ بشَطرِکَلِمَهٍ لَقِیَ اللّه‏َ یَومَ القِیامَهِ مَکتوبٌ بینَ عَینَیهِ : آیِسٌ مِن رَحمَهِ اللّه .
هر کس با نیم کلمه حرف ، در کشتن مؤمنى کمک کند ، روز قیامت خدا را دیدار کند در حالى که بر پیشانیش نوشته شده‏است : نومید (و محروم) از رحمت خدا .کنزالعمّال : ۳۹۸۹۵ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ العَبدَ لَیَبلُغُ من سُوءِ خُلقِهِ أسْفَلَ دَرَکِ جَهنَّم .
همانا بنده به سبب بد اخلاقیش به پایین‏ترین درجات دوزخ سقوط مى‏کند .
المحجّه البیضاء : ۵ / ۳۹ منتخب میزان الحکمه : ۱۸۴

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ذو الوَجهَینِ فی الدُّنیا یأتی یَومَ القِیامَهِ ولَهُ وَجهانِ مِن نارٍ .
آن که در دنیا دوچهره باشد، روز قیامت با دو چهره آتشین محشور مى‏شود .
الترغیب والترهیب : ۳ / ۶۰۳ / ۳ منتخب میزان الحکمه : ۵۶۸

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یَجیءُ یَومَ القِیامَهِ ذو الوَجهَینِ دالِعا لِسانَهُ فی قَفاهُ ، وآخَرُ مِن قُدّامِهِ ، یَلتَهِبانِ نارا حتّى یُلهِبا جَسَدَهُ ، ثُمّ یُقالُ لَهُ : هذا الّذی کانَ فی الدُّنیا ذا وَجهَینِ وذا لِسانَینِ ، یُعرَفُ بذلکَ یَومَ القِیامَهِ .
روز قیامت ، انسانِ دو چهره در حالى مى‏آید که یک زبان از پس گردنش آویزان است و یک زبان از جلو و در آنها آتش افروخته است که به بدنش زبانه مى‏کشد . سپس به او گفته مى‏شود : این کسى است که در دنیا دو رو و دو زبان بود . او بدین گونه در روز قیامت شناخته مى‏شود . الخصال : ۳۸ / ۱۶

امام صادق علیه‏السلام :
إنَّ المُتَکَبِّرینَ یُجعَلونَ فی صُوَرِ الذَّرِّ یَتَوَطَّؤهُمُ النّاسُ حَتّى یَفرُغَ اللّه‏ُ مِنَ الحِسابِ .
(روز قیامت) افراد متکبر به شکل مورچه در آورده مى‏شوند و مردم پیوسته آنها را لگدمال مى‏کنند ، تا زمانى که خدا از رسیدگى به حساب بندگان فارغ شود .الکافی : ۲ / ۳۱۱ / ۱۱ منتخب میزان الحکمه : ۴۱۴

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ فی جَهنَّمَ لَوادِیا لِلمُتَکبِّرِینَ یقالُ لَهُ سَقَرُ ، شَکا إلَى اللّه عز و جل شِدَّهَ حَرِّهِ وسَألَهُ أن یَأذَنَ لَهُ أن یَتَنَفَّسَ ، فَتَنَفَّسَ فَأحرَقَ جَهَنَّم .
در دوزخ درّه‏اى است براى متکبّران به نام «سَقَر» . این درّه از شدّت گرماى خود به خداوند عز و جل شکایت کرد و خواهش نمود که به وى اجازه دهد ، تا نفسى بکشد . پس نفس کشید و (از گرماى نفس خود) دوزخ را سوزاند .
الکافی : ۲ / ۳۱۰ / ۱۰ منتخب میزان الحکمه : ۴۸۲

امام صادق علیه‏السلام :
مَن بَنى فَوقَ مَسکَنِهِ‏کُلِّفَ حَملَهُ یَومَ القِیامَهِ .
هر که بنایى بیش از نیاز سکونتش بسازد ، در روز قیامت مکلّف به حمل آن شود .
المحاسن : ۲ / ۴۴۶ / ۲۵۳۱ منتخب میزان الحکمه : ۲۷۶

امام على علیه‏السلام :
المَوتُ بابُ الآخِرَهِ ؛مرگ ، دروازه آخرت است .غرر الحکم : ۳۱۹ منتخب میزان الحکمه : ۵۱۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مَن ماتَ على شیءٍ بَعثَهُ‏اللّه‏ علَیهِ ؛
هر کس با هر چیزى (از اعمال و صـفات) بمیرد ، خداوند او را با همان بر مى‏انگیزد.
کنزالعمّال : ۴۲۷۲۱ منتخب میزان الحکمه : ۵۱۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إذا ماتَ أحَدُکُم فَقد قامَت قِیامَتُهُ ، یَرى ما لَهُ مِن خَیرٍ و شَرٍّ ؛
هرگاه یکى از شما بمیرد، قیامتش بر پا شود. پس خدا را چنان بپرستید که گویى او را مى‏بینید و هر لحظه از او آمرزش بخواهید .کنزالعمّال : ۴۲۱۲۳ منتخب میزان الحکمه : ۵۱۶

امام على علیه‏السلام :
یا عِبادَ اللّه ، ما بعدَ المَوتِ لِمَن لم یُغفَرْ لَهُ أشدَّ مِن المَوتِ ؛ القَبرُ ، فاحذَرُوا ضِیقَهُ وضَنکَهُ وظُلمَتَهُ وغُربَتَهُ … وإنّ المَعیشَهَ الضَّنْکَ الّتی حَذَّرَ اللّه‏ مِنها عَدُوَّهُ عَذابُ القَبرِ ؛
بندگان خدا ! براى کسى که آمرزیده نشده ، از مرگ سخت‏تر ، قبر است . پس ، از تنگى و فشار و تاریکى و تنهایى قبر بترسید … آن زندگى تنگى که خداوند به دشمن خود نسبت به آن هشدار داده ، عذاب قبر است .
أمالی الطوسیّ : ۲۸ / ۳۱ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۶

امام صادق علیه‏السلام :
یُسألُ المَیِّتُ فی قَبرِهِ عن خَمسٍ : عن صَلاتِهِ ، وزَکاتِهِ ، وحَجِّهِ ، وصیامِهِ ، ووَلایَتِهِ إیّانا أهلَ البَیتِ ، فتَقولُ الوَلایهُ مِن جانِبِ القَبرِ للأربَعِ : ما دَخَلَ فِیکُنَّ مِن نَقصٍ فَعلَیَّ تَمامُهُ؛
از مرده در گورش پیرامون پنج چیز سؤال مى‏شود : از نمازش ، زکاتش ، حجّش ، روزه‏اش و ولایتش نسبت به ما خاندان . پس ، ولایت از گوشه قبر به آن چهار چیز گوید : هر یک از شما کم و کاستى داشتید ، کامل کردن آن به عهده من .الکافی : ۳ / ۲۴۱ / ۱۵ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۶

امام صادق علیه‏السلام :
إنّ لِلقَبرِ کلاما فی کُلِّ یَوم ، یقولُ : أنا بَیتُ الغُربهِ ، أنا بَیتُ الوَحشَهِ ، أنا بَیتُ الدُّودِ ، أنا القَبرُ ، أنا رَوضَهٌ مِن رِیاضِ الجَنّهِ أو حُفرَهٌ مِن حُفَرِ النارِ ؛
قبر هر روز صحبت مى‏کند و مى‏گوید : من خانه غربتم ، من خانه تنهایى‏ام ، من خانه کِرمها هستم ، من قبرم ، من باغى از باغهاى بهشت یا گودالى از گودالهاى دوزخم .
الکافی : ۳ / ۲۴۲ / ۲ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
ما رَأیتُ مَنظَرا إلاّ والقَبرُ أفظَعُ مِنهُ؛
مـنـظره‏اى نـدیدم مـگـر ایـن که قـبر از آن ترسناک‏تر بود .
تنبیه الخواطر : ۱ / ۲۸۴ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
أوّلُ عَدلِ الآخِرَهِ القُبورُ ،لا یُعرَفُ وَضیعٌ مِن شَریفٍ ؛
نخستین مرحله عدالتِ آخرت ، قبرهاست که گمنام و نامدار نمى‏شناسد .
مستدرک الوسائل : ۲ / ۴۷۵ / ۲۵۰۲ منتخب میزان الحکمه : ۴۵۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ أرحَمَ ما یَکونُ اللّه‏ بالعَبدِإذا وُضِعَ فی حُفرَتِهِ ؛
بیشترین مهربانى خدا به بنده، هنگامى است که در گورش مى‏نهند .کنزالعمّال : ۴۲۳۸۶

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
إنّ القَبرَ أوَّلُ مَنازِلِ الآخِرَهِ ، فإن نَجا مِنهُ فما بَعدَهُ أیسَرُ مِنهُ ، وإنْ لم یَنجُ مِنهُ فما بَعدَهُ لَیسَ أقلَّ مِنهُ ؛
قبر ، نخستین منزل آخرت است . اگر کسى از آن به سلامت رست ، منازل بعد آن آسانتر است و اگر به سلامت نرست ، دشوارى منازل بعدى کمتر از آن نیست .بحار الأنوار : ۶ / ۲۴۲ / ۶۴

امام صادق علیه‏السلام :
إنَّ اللّه‏ تَبارَکَ وتَعالى …إذا أرادَ بِعَبدٍ شَرّا حاسَبَهُ عَلى رُؤوسِ النّاسِ ، وبَکَّتهُ ، وأعطاهُ کِتابَهُ بِشِمالِهِ ، وهُوَ قَولُ اللّه‏ِ عز و جل : «وَ أمّا مَنْ اُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ یَدْعو ثُبورا * وَ یَصْلى سَعیرا * إنّهُ کانَ فی أهْلِهِ مَسرورا »؛
خـداوند تـبارک و تـعالى … هر گاه بـراى بنده‏اى بد بخواهد ، در حضور مردم از او حسابرسى کند و محکومش نماید و کارنامه‏اش را به دست چپ او دهد . این است مراد سخن خداوند عز و جل که مى‏فرماید : «و امّا کسى که نامه‏اش از پشت سر به او داده شود ، زودا که بگوید واى بر من هلاک شدم و به آتش افروخته در آید ، که او در دنیا نزد کسانش شادمان زیسته بود» .
أی غلبه بالحجّه (کما فی هامش بحار الأنوار : ۷ / ۳۲۵) .الانشقاق : ۱۰ ۱۳ .الزهد للحسین بن سعید : ۹۲ / ۲۴۶ منتخب میزان الحکمه : ۴۱۶

امام صادق علیه‏السلام :
خـداوند تبارک و تـعالى چون بخواهد بـه حساب مؤمن رسیدگى کند ، کارنامه‏اش را به دست راست او دهد و بین خود و او ، به حسابش رسیدگى نماید . پس گوید : بنده من ! چنین و چنان کرده‏اى و فلان و بهمان کار را انجام داده‏اى ! عرض مى‏کند : آرى ، پروردگارا ! من این کارها را کرده‏ام . خداوند مى‏فرماید : من آنها را بر تو بخشیدم و تبدیل به کارهاى نیک کردم . پس ، مردم گویند : سبحان اللّه‏ ! این بنده حتّى یک گناه هم نداشت ؟ این است معناى سخن خداوند عز و جل : «اما آن کس که نامه‏اش به دست راست او داده شود زودا که آسان حسابرسى شود و به سوى کسان خود شادمان برگردد» .الانشقاق : ۷ ۹ منتخب میزان الحکمه : ۴۱۶

امام صادق علیه‏السلام :
إذا کانَ یَومُ القِیامَهِ دُفِعَ إلَى‏الإنسانِ کِتابُه ، ثُمَّ قیلَ لَهُ : اقرَأهُ .[قالَ الرّاوی :] قُلتُ : فیَعرِفُ ما فیهِ ؟ فقالَ : إنَّهُ یَذکُرُهُ فَما مِن لَحظَهٍ ولا کَلِمَهٍ ولا نَقْلِ قَدَمٍ ولا شَیءٍ فَعَلَهُ إلاّذَکَرَهُ ؛ کأنَّهُ فَعَلَهُ تِلکَ السّاعَهَ ، فلِذلکَ قالوا : «یا وَیلَتَنا ما لِهذا الکِتابِ …» ؛
چون روز قیامت شود نامه انسان به او داده مى‏شود و مى‏گویند : آن را بخوان . (راوى مى‏گوید 🙂 عرض کردم : آنچه را در آن نامه هست مى‏شناسد ؟ حضرت فرمود : هیچ نگاهى نکرده و هیچ کلمه‏اى نگفته و هیچ قدمى برنداشته و هیچ کارى انجام نداده باشد ، مگر این که در آن نامه ذکر شده است و او آنها را به یاد آورد به طورى که گویى همان لحظه آنها را انجام داده‏است . به همین دلیل مى‏گویند : «واى بر ما ! این چه نوشته‏اى است که …» .تفسیر العیّاشیّ : ۲ / ۳۲۸ / ۳۴ منتخب میزان الحکمه : ۴۱۶

الإمامُ الصّادقُ علیه‏السلام
فی قولِهِ تَعالى: «اِقْرَأْ کِتابَکَ کَفى بِنَفْسِکَ الیَومَ» : یُذَکَّرُالعَبدُ جَمیعَ ما عَمِلَ وما کُتِبَ علَیهِ ؛ کأنَّهُ فَعَلَهُ تِلکَ السّاعَهِ ، فلِذلکَ قالوا : «یا وَیْلَتَنا ما لِهذا الکِتابِ لا یُغادِرُ صَغیرَهً وَ لا کَبیرَهً إلاّ أحْصاها ؟!»
امام صادق علیه‏السلام – درباره آیه «بخوان نامه‏ات را امروز تو براى رسیدگى به حسابت بسنده‏اى»- : تمام کارهایى را که بنده انجام داده و آنچه براى او نوشته شده‏است ، به او یادآورى مى‏شود به طورى که گویى در همان لحظه انجامشان داده‏است . به همین دلیل مى‏گویند : «واى بر ما ! این چه نوشته‏اى است که هیچ کوچک و بزرگى را از قلم نینداخته است» .تفسیر العیّاشیّ : ۲ / ۳۲۸ / ۳۵ منتخب میزان الحکمه : ۴۱۶

پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله):
أنا أوّلُ وافِدٍ علَى العَزیزِ الجَبّارِ یَومَ القِیامَهِ وکِتابُهُ وأهلُ بَیتی ثُمّ اُمَّتی، ثُمّ أسألُهُم: ما فَعَلتُم بکِتابِ اللَّهِ وبأهلِ بَیتی؟؛من و کتاب خدا و اهل بیت من، نخستین گروهى هستیم که در روز قیامت بر خداى عزیز جبار وارد مى‏شویم و سپس امت من. آنگاه من از آنها مى‏پرسم که با کتاب خدا و با اهل بیتِ من چه کردید؟
الکافی: ج ۲، ص ۶۰۰، ح ۴

رسول اکرم (صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم) فرمودند :
یا عَلىُّ اَلعَقلَ مَا اکتُسِبَت بِهِ الجَنَّهُ وَطُلِبَ بِهِ رِضَى الرَّحمنِ؛
ای على! عقل چیزى است که با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى‏آید.
کنزالعمال، ج۱۳، ص۱۵۱، ح۳۶۴۷۲

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
ما مِن ساعَهٍ تَمُرُّ بِابن آدَمَ لَم یُذکَر اللهُ فیها إلّا حَسِرَ عَلَیها یَومَ القیامَهِ.
هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد.کنز العمال ح۱۸۱۹

امام صادق (علیه‏السلام ) فرمودند:
اَلْخَیْرُ کُلُّهُ اَمامَکَ وَ اِنَّ الشَّرَّ کُلَّهُ اَمامَکَ وَ لَنْ تَرى الخَیْرَ وَ الشَّرَّ اِلاّ بَعْدَ الاْآخِرَهِ لاَِنَّ اللّه‏َ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ الْخَیْرَ کُلَّهُ فِى الْجَنَّهِ وَ الشَّرَّ کُلَّهُ فِى النّارِ؛
همه خوبى‏ها و بدى‏ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏بینى، زیرا خداوند همه خوبى‏ها را در بهشت و همه بدى‏ها را در جهنم قرار داده است.تحف العقول، ص ۳۰۶

پیامبراکرم(صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم) فرمودند:
لِیَتَزَوَّدِ العَبدُ مِن دُنیاهُ لآِخِرَتِهِ ، وَ مِن حَیاتِهِ لِمَوتِهِ وَ مِن شَبابِهِ لِهَرَمِهِ ، فَاِنَّ الدُّنیا خُلِقَت لَکُم وَ اَ نتُم خُلِقتُم لِلخِرَهِ ؛
انسان باید براى آخرتش از دنیا، براى مرگش از زندگى و براى پیرى‏اش از جوانى، توشه برگیرد، چرا که دنیا براى شما آفریده شده و شما براى آخرت آفریده شده‏اید .تنبیه الخواطر، ج ۱، ص ۱۳۱

امام على (علیه السلام) فرمودند:
لا تَـکُن مِمَّن یَرجُو الآخِرَهَ بِغَیرِ العَمَلِ… یَنهى وَ لا یَنتَهى وَ یَمُرُ بِما لا یَتى… ؛
از کسانى مباش که بى‏عمل، به آخرت امید دارند… از گناه باز مى‏دارند، اما خود باز نمى‏ایستند، به کارهایى فرمان مى‏دهند که خود انجام نمى‏دهند.نهج البلاغه، حکمت ۱۵۰

امام رضا (علیه‏السلام) فرمودند:
انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر الاخر؛
مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.(وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۴، ح ۵ _ علل الشرایع، ص ۱۰)

امام محمد باقر (علیه‏السلام) فرمودند:
الجَبّارونَ اَبعَدُ النّاس منَ اللهِ عزُّ و جلَّ یومَ القیامَهِ؛
دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند.(جهادالنفس، ص۲۵۴)

امام صادق (علیه‏السلام) فرمودند:
اِنَّ مِن اَعظَمِ النّاسِ حَسرَهً یَومَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ اِلَى غَیرِه؛
پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.(وسائل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۹۵)

امام باقر (علیه‏السلام) فرمودند:
اِنَّما یُداقُّ اللهُ العِبادَ فی الحِسابِ یَومَ القِیامَهِ علی قَدرِ ما اَتاهُم مِن العُقُولِ فِی الدُّنیا؛
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.
(اصول کافی، ج ۱، ص ۱۲)

امام حسین (علیه‏السلام) فرمودند:
لا یأمَن یومَ القیامَهِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا؛
کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.
(مناقب ابن شهر آشوب، ج۴، ص ۶۹)

امام رضا (علیه‏السلام) فرمودند:
مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیامه؛
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
(اصول کافى، ج ۳، ص ۲۶۸)

امام علی (علیه‏السلام) فرمودند:
إنَّ اعظَمَ الحَسَرَاتِ یَومَ القیامَهِ حَسرَهُ رَجُل کَسَبَ مالاً فی غَیرِ طاعَهِ اللهِ فوَرِثَهُ رَجُلٌ فانفَقَهُ فی طاعَهِ اللهِ سُبحانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الجَنّه وَ دَخَلَ الاوَّلُ بِهِ النّارَ.
روز قیامت بزرگترین افسوس،ُ افسوس مردی است که مالی را به ناروا گردآورده به دوزخ رود و آن مال را برای کسی به ارث گذارد که در طاعت خداوند سبحان خرجش نموده به بهشت رود.(نهج البلاغه حکمت ۴۲۹)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند :
اَوَّلُ ما یوضَعُ فى میزانِ العَبدِ یَومَ القیامَهِ حُسنُ خُلقِهِ؛
نخستین چیزى که روز قیامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى‏شود، اخلاق خوب اوست.
(قرب الإسناد، ص ۴۶، ح ۱۴۹)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
اِذا ماتَ اَحَدُکُم فَقَد قامَت قیامَتُهُ، یَرى ما لَهُ مِن خَیرٍ وَ شَرٍّ؛
هرگاه یکى از شما بمیرد، قیامتش برپا مى‏شود و خوبى‏ها و بدى‏هاى خود را مى‏بیند.
(کنزالعمّال، ح ۴۲۱۲۳)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند :
وَ مَن شَهِدَ شَهادَهَ حَقٍّ لِیُحیِىَ بِها حَقَّ امرِى‏ءٍ مُسلِمٍ اَتى یَومَ القیامَهِ وَ لِوَجهِهِ نورٌ مَدَّ البَصَرِ تَعرِفُهُ الخَلایِقُ بِاسمِهِ وَ نَسَبِهِ ؛
کسى که براى زنده کردن حق یک مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قیامت در حالى آورده مى‏شود که پرتو نور چهره‏اش، تا چشم کار مى‏کند دیده مى‏شود و خلایق او را به نام و نسب مى‏شناسند.
(کافى، ج ۷، ص ۳۸۱، ح ۱)

پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله وسلم) فرمودند:
روز قیامت فردى را مى‏آورند و او را در پیشگاه خداوند نگه مى‏دارند و کارنامه‏اش را به او مى‏دهند، اما حسنات خود را در آن نمى‏بیند. عرض مى‏کند: الهى! این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمى‏بینم! به او گفته مى‏شود: پروردگار تو نه خطا مى‏کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. سپس مرد دیگرى را مى‏آورند و کارنامه‏اش را به او مى‏دهند. در آن طاعت بسیارى را مشاهده مى‏کند. عرض مى‏کند: الهى! این کارنامه من نیست! زیرا من این طاعات را بجا نیاورده‏ام! گفته مى‏شود: فلانى از تو غیبت کرد، حسنات او به تو داده شد.(جامع الاخبار، ص ۴۱۲)

امام حسین (علیه السلام)فرمودند:
اَلبُکاءُ مِن خَشیهِ اللهِ نَجآهٌ مِنَ النّارِ؛
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است(حیات امام حسین، ج ۱، ص ۱۸۳)

نظرات[۱] | دسته: احادیث معاد | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

خرداد ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« اردیبهشت   تیر »
 123456
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۳۱  
No Image No Image