آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
طهارت پيوند ثابت

طهارت

وضوى باطل :

سؤال ۱۴۶ : شخصى که بعد از مدتى متوجه مى شود که وضوهایش باطل بوده آیا واجب است همه نمازهاى این مدت را قضا کند ؟

جواب : قضاى همه نمازهایى که با وضوى باطل خوانده واجب است .

ترک غسل جنابت :

سؤال ۱۴۷ : شخصى یک سال است که به تکلیف رسیده و در زمانى که جنب مى شده از احکام آن اطلاع نداشته است . اکنون که اطلاع پیدا کرده حکم نمازهایى که قبلاً خوانده و روزه هایى که گرفته چیست ؟

جواب : باید نمازها را قضا کند و اما روزه پس چون تعمد بقاء بر جنابت نداشته قضا و کفاره ندارد ، اگر چه احتیاط مستحب قضاء است .

شک در وضو در حال نماز :

سؤال ۱۴۸ : اگر نماز گزار در اثناء نماز در گرفتن وضو شک کند و نماز را با این حالت مدتى ادامه دهد بعد یقین کند که وضو گرفته حکم او چیست ؟

جواب :اگر بعد از شک یقین پیدا کرد وضو داشته نمازش صحیح است .

فراموش کردن تطهیر مخرج بول قبل از وضو :

سؤال ۱۴۹ : شخصى بول کرد و خود را طاهر نکرد و براى نماز وضو گرفت و نماز خواند ،بعد از نماز یادش آمد ، آیا صرف تطهیر مخرج بول کافى است یا باید وضو نیز بگیرد ؟ و در هرصورت نمازى که خوانده صحیح است یا خیر ؟

جواب : وضوئى که با آن حال گرفته کافى است و احتیاج به تجدید آن ندارد ، آنچه برایش واجب است تطهیر مخرج و اعاده نماز است یا قضاء آن .

طهارت براى سجده منسیّه و سجده سهو :

سؤال ۱۵۰ : آیا براى سجده سهو و تشهد فراموش شده اگر بین سلام و سجده حدثى واقع شود وضو گرفتن لازم است ؟

جواب : در سجده سهو طهارت شرط نیست بخلاف سجده و تشهد فراموش شده .

فاقد الطهورین :

سؤال ۱۵۱ : شخصى در بیمارستان بسترى شده است و نمى تواند براى نماز وضو بگیرد ، همچنین خاک براى تیمم پیدا نمى کند . آیا مى تواند نمازش را بى وضو و بى تیمم بخواند ؟

جواب : فاقد الطهورین به همان حال نماز بخواند و بعداً اعاده یا قضا کند .

وقت

اذان رادیو :

سؤال ۱۵۲ : اذانى که از رادیو پخش مى شود معتبر است یا خیر ؟

جواب : چون موجب اطمینان به دخول وقت است کافى است .

وقت مخصوص عصر :

سؤال ۱۵۳ : اگر نماز گزار براى خواندن نماز ظهر و عصر به اندازه پنج رکعت وقت تا مغرب دارد باید نماز ظهر و عصر را چگونه بخواند ؟

جواب : چناچه پنج رکعت وقت داشته باشد هر دو را به عنوان ادا مى خواند
و الاّ فریضه عصر در وقت مخصوص واقع مى شود و ادا است و فریضه ظهر قضا است .

وقت مغرب :

سؤال ۱۵۴ : آیا علامت مغرب آن است که سرخى طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا مى شود از بالاى سر انسان بگذرد ؟

جواب : گذشتن سرخى از بالاى سر مشاهده نمى شود لکن منتقل شدنش به طرف مغرب مشاهده مى شود و آن علامت غروب واقعى است .

آخر وقت مغرب و عشاء :

سؤال ۱۵۵ : اگر وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار نصف شب باشد و شب را از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب کنیم نیمه شب تقریباً ۱۱ ساعت بعدازظهر شرعى مى شود ، لکن شما براى خواندن نماز مغرب یا افطار روزه بین غروب آفتاب و مغرب شرعى به مقدار پانزده دقیقه تقریباً فرق مى گذارید ، بنابراین نیمه شب وآخر وقت نماز مغرب و عشا چه ساعتى بعد از ظهر مى باشد ؟

جواب : تقریبا یازده و ربع نصف شب است و فرق بین غروب و مغرب ظاهرى مى باشد و حقیقت وقت غروب واقعى همان انتقال حمره شدید مشرقیه است به سمت مغرب .

جمع بین ظهرین و عشائین :

سؤال ۱۵۶ : خواندن نماز ظهر وعصر و مغرب وعشا با فاصله و بدون فاصله چه حکمى دارد ؟ آیا طریقه شیعه واقعاً مطابق با عمل ائمه (علیهم السلام) است .

جواب : هر دو نحو جایز است و حضرت رسول (صلى الله علیه وآله وسلم) به هر دو نحو اختیاراً عمل نموده اند .

شک در قضاء و اداء :

سؤال ۱۵۷ : هنگامى که نمى دانیم نماز صبح ادا است یا قضا باید آن را به چه نیتى بخوانیم ؟

جواب : بهتر نیت ما فى الذمه است و ممکن است با استصحاب بقاء وقت نیت ادا نماید .

تأخیر انداختن نماز ظهر روز جمعه :

سؤال ۱۵۸ : اگر کسى بخواهد روز جمعه در منزل نماز ظهرش را بخواند ، آیا لازم است منتظر شود تا خطبه نماز جمعه تمام شود بعد نماز ظهر را بخواند ؟

جواب : بهتر آن است که صبر کند.

قبله

انحراف از قبله :

سؤال ۱۵۹ : انحراف از قبله تا چه مقدار نماز را باطل نمى کند ؟

جواب : در حال سکونات نماز ، انحراف از قبله الى ما بین الیمین و الیسار مانعى ندارد.

لباس نمازگزار

پوشش ناقص در نماز :

سؤال ۱۶۰ : چنانچه مرد یا زنى مدتى با پوششى نماز خوانده است که بعداً مى فهمد آن مقدار پوشش کافى نبوده است ( به خاطر جهل به حکم ) تکلیفش چیست ؟

جواب : ظاهراً نمازهاى او باطل است ، چونکه مقصر است ، به مسئله ۷۹۹ توضیح المسائل مراجعه شود .

پوشش زن در نماز :

سؤال ۱۶۱ : آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که هیچ طرف بدن او دیده نشود ؟

جواب : زن باید در موقع نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ، مگر صورت به مقدارى که در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ ، و از باب احتیاط باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائین تر از مچ را بپوشاند .

پوشاندن مو و دست زن در بین نماز :

سؤال ۱۶۲ : اگر زنى در بین نماز بفهمد که قسمتى از موها یا دستش بیش از اندازه مجاز بیرون است ، با پوشاندن آن نماز را تمام کند یا قطع کند و از اول بخواند ؟

جواب : بپوشاند ونماز را تمام کند .

تطهیر لباس با آب غصبى :

سؤال ۱۶۳ : اگر شخصى با آب غصبى یا با پودر لباسشویى غصبى لباسهاى خود را بشوید و با آن لباس ها نماز بخواند نمازش چه حکمى دارد ؟

جواب : نمازش صحیح است و باید استغفار کند و از صاحب آب و پودر حلالیت بطلبد .

مقدار بخشیده شده از خون :

سؤال ۱۶۴ : اگر خونى در بدن ویا لباس نمازگزار باشد و مقدار آن کمتر از یک درهم یا یک اشرفى باشد بخشیده مى شود ، لطفاً مقدار درهم یا اشرفى را بیان فرمائید .

جواب : تقریباً به اندازه پنج ریالى است .

خون حیواناتى که خون جهنده ندارند :

سؤال ۱۶۵ : خون حیوانى که جهنده نیست و پاک است اگر روى لباس انسان باشد و از درهم بیشتر باشد آیا نماز خواندن با آن صحیح است ؟

جواب : چونکه پاک است هر چند از درهم بیشتر باشد ، نماز با آن جایز است .

خون تخم مرغ در لباس :

سؤال ۱۶۶ : اگر در لباس نماز گزارى خون تخم مرغ بیشتر از یک درهم باشد نماز خواندن با آن جایز است یا خیر ؟

جواب : احوط استحبابى آنست که با آن نماز نخواند .

لباس پوست حیوانات :

سؤال ۱۶۷ : نماز خواندن با لباسى که از پوست مار ، سوسمار یا نهنگ است جایز است یا خیر ؟

جواب : نماز با آنها جایز نیست .

اجزاء حیوان حرام گوشت – طلا – مردار :

سؤال ۱۶۸ : صدف حیوانى حرام گوشت است اگر احتمال دهیم دکمه لباس یا مانند آن از اجزاء آن حیوان است خواندن نماز با آن چه حکمى دارد ؟ همچنین پوشیدن لباس طلا بافت یا لباسى که از مردار تهیه شده در حال ناچارى چه حکمى دارد ؟

جواب : مجراى برائت است على الاشهر الاقوى .

اباحه لباس :

سؤال ۱۶۹ : اگر انسان با پولى که خمس آنرا نداده لباس بخرد و با آن لباس نماز بخواند آیا نماز او باطل است ؟

جواب :اگر به نحو شخصى خریده باشد نه ما فى الذمه نماز او باطل است ، ولى اگر به صورت ما فى الذمه خریده باشد اگر چه فوراً ثمن آنرا از پول غیر مخمس ادا بکند ، نماز صحیح است .

پوشیدن طلا در نماز :

سؤال ۱۷۰ : شخصى با زنجیر طلا در گردن نماز خوانده آیا نماز او باطل است ؟

جواب : چون لبس صدق مى نماید ، لذا هم حرام است و هم نماز باطل است .

لباس سیاه :

سؤال ۱۷۱ : پوشیدن لباس سیاه براى نماز گزار کراهت دارد ، آیا این حکم شامل عباى سیاه هم مى شود ؟

جواب : قدر متیقن از لباس سیاه که مکروه است غیر از عبا و عمامه است .

نظرات[۰] | دسته: احکام | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

خرداد ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« اردیبهشت   تیر »
 123456
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۳۱  
No Image No Image