آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
احکام روزه برگرفته ازرساله آموزشی جلداول مقام معظم رهبری پيوند ثابت

برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
باسمه تعالی
احکام روزه
برگرفته از جلد اول رساله آموزشی
احکام و مسائل شرعی مطابق با فتاوای حضرت آیتالله العظمی خامنهای مدظلهالعالی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنه ای
۲
برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
فهرست

برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
۱٫ معنای روزه
در شرع مقدس اسلام آن است که انسان در تمام روز )از طلوع فجر تا غروب آفتاب( با قصد اطاعت از فرمان خداوند » روزه «
از خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگری که به تفصیل گفته خواهد شد خودداری کند.
توجه
 معیار شرعی در مورد وقت روزه، فجر صادق است نه کاذب، و احراز آن موکول به تشخیص مکلف است.
 در طلوع فجر )وقت وجوب امساک برای روزه گرفتن( فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست.
 جهت رعایت احتیاط در امساک روزه، همزمان با شروع اذان » اَیَّدَهُمُ اللهُ تَعَالی « مقتضی است که مؤمنین محترم
صبح از رسانهها برای روزه امساک نمایند.
 هرگاه برای روزهدار اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده جایز است به صرف شروع
اذان، افطار نماید و صبر کردن تا پایان اذان لازم نیست.
۵
برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
۲٫ انواع روزه
روزه از یک نظر بر چهار نوع است:
۰٫ روزهی واجب، مثل روزهی ماه مبارک رمضان.
۱٫ روزهی مستحب، مثل روزهی ماه رجب و شعبان.
۱٫ روزهی مکروه، مثل روزهی روز عاشورا.
۱٫ روزهی حرام مثل روزهی عید فطر)اول ماه شوال( و قربان)دهم ماه ذیالحجه(.
توجه:
 کسی که میداند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح
نیست بلکه حرام است، خواه این یقین و خوف از تجربهی شخصی حاصل شده باشد یا از گفتهی پزشک امین یا از
منشأ عقلایی دیگر.
 ملاک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن، تشخیص خود روزهدار نسبت به خودش
است، بنابراین اگر پزشک بگوید روزه ضرر دارد، اما او با تجربه دریافته است که ضرر ندارد باید روزه بگیرد، همچنین
اگر پزشک بگوید روزه ضرر ندارد ولی او بداند روزه برایش ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد.
 هرگاه عقیدهاش این بود که روزه برای او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد فهمید روزه برای او ضرر داشته باید قضای
آن را به جا آورد.
 پزشکانی که بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع میکنند گفتهی ایشان در صورتی معتبر است که
اطمینان آور باشد یا باعث خوف ضرر شود و در غیر این صورت اعتباری ندارد.
۶
برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
۳٫ روزههای واجب
۰٫ روزهی ماه مبارک رمضان.
۱٫ روزهی قضا.
۱٫ روزهی کفاره.
۱٫ روزهی قضای پدر و مادر.
۱٫ روزهی مستحبی که به واسطهی نذر و عهد و قسم واجب شده است.
۱٫ روزهی روز سوم از ایام اعتکاف.
۱٫ روزهی بدل از قربانی در حج تمتع
۷
برگرفته از جلد اول رساله آموزشی – مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
۴٫ شرایط وجوب روزه
.۰ بلوغ.
.۱ عقل.
.۱ قدرت.
.۱ بی هوش نبودن.
.۱ مسافر نبودن.
.۱ حایض و نفسا نبودن.
.۱ ضرری نبودن روزه.
.۱ حرجی نبودن روزه.
توجه:
 روزه بر افرادی واجب است که واجد شرایط فوق باشند، بنابراین روزه بر کودک نابالغ، دیوانه، بیهوش، فردی که
توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، زن حایض و نفسا، کسی که روزه برای او ضرر یا حرج )مشقت زیاد( دارد واجب
نیست. )توضیح بیشتر در درسهای بعدی خواهد آمد(.
 انسان نمیتواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، ولی اگر به قدری ضعف پیدا کند که تحمل آن بسیار مشکل شود
میتواند روزه را بخورد، و همچنین اگر برای او ضرر یا خوف ضرر داشته باشد، بنابراین دخترانی که به سن بلوغ –
که بنا به نظر مشهور همان تکمیل نه سال قمری است – میرسند واجب است روزه بگیرند و ترک آن به صرف
دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن جایز نیست. بلی اگر برای آنها ضرر داشته و تحمل آن برای ایشان همراه مشقت
زیاد باشد میتوانند افطار کنند.

نظرات[۰] | دسته: احکام روزه برگرفته ازرساله آموزشی جلداول مقام معظم رهبری | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

فروردین ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« دی    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
No Image No Image