آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
طهارت پيوند ثابت

طهارت

وضوى باطل :

سؤال ۱۴۶ : شخصى که بعد از مدتى متوجه مى شود که وضوهایش باطل بوده آیا واجب است همه نمازهاى این مدت را قضا کند ؟

جواب : قضاى همه نمازهایى که با وضوى باطل خوانده واجب است .

ترک غسل جنابت :

سؤال ۱۴۷ : شخصى یک سال است که به تکلیف رسیده و در زمانى که جنب مى شده از احکام آن اطلاع نداشته است . اکنون که اطلاع پیدا کرده حکم نمازهایى که قبلاً خوانده و روزه هایى که گرفته چیست ؟

جواب : باید نمازها را قضا کند و اما روزه پس چون تعمد بقاء بر جنابت نداشته قضا و کفاره ندارد ، اگر چه احتیاط مستحب قضاء است .

شک در وضو در حال نماز :

سؤال ۱۴۸ : اگر نماز گزار در اثناء نماز در گرفتن وضو شک کند و نماز را با این حالت مدتى ادامه دهد بعد یقین کند که وضو گرفته حکم او چیست ؟

جواب :اگر بعد از شک یقین پیدا کرد وضو داشته نمازش صحیح است .

فراموش کردن تطهیر مخرج بول قبل از وضو :

سؤال ۱۴۹ : شخصى بول کرد و خود را طاهر نکرد و براى نماز وضو گرفت و نماز خواند ،بعد از نماز یادش آمد ، آیا صرف تطهیر مخرج بول کافى است یا باید وضو نیز بگیرد ؟ و در هرصورت نمازى که خوانده صحیح است یا خیر ؟

جواب : وضوئى که با آن حال گرفته کافى است و احتیاج به تجدید آن ندارد ، آنچه برایش واجب است تطهیر مخرج و اعاده نماز است یا قضاء آن .

طهارت براى سجده منسیّه و سجده سهو :

سؤال ۱۵۰ : آیا براى سجده سهو و تشهد فراموش شده اگر بین سلام و سجده حدثى واقع شود وضو گرفتن لازم است ؟

جواب : در سجده سهو طهارت شرط نیست بخلاف سجده و تشهد فراموش شده .

فاقد الطهورین :

سؤال ۱۵۱ : شخصى در بیمارستان بسترى شده است و نمى تواند براى نماز وضو بگیرد ، همچنین خاک براى تیمم پیدا نمى کند . آیا مى تواند نمازش را بى وضو و بى تیمم بخواند ؟

جواب : فاقد الطهورین به همان حال نماز بخواند و بعداً اعاده یا قضا کند .

وقت

اذان رادیو :

سؤال ۱۵۲ : اذانى که از رادیو پخش مى شود معتبر است یا خیر ؟

جواب : چون موجب اطمینان به دخول وقت است کافى است .

وقت مخصوص عصر :

سؤال ۱۵۳ : اگر نماز گزار براى خواندن نماز ظهر و عصر به اندازه پنج رکعت وقت تا مغرب دارد باید نماز ظهر و عصر را چگونه بخواند ؟

جواب : چناچه پنج رکعت وقت داشته باشد هر دو را به عنوان ادا مى خواند
و الاّ فریضه عصر در وقت مخصوص واقع مى شود و ادا است و فریضه ظهر قضا است .

وقت مغرب :

سؤال ۱۵۴ : آیا علامت مغرب آن است که سرخى طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا مى شود از بالاى سر انسان بگذرد ؟

جواب : گذشتن سرخى از بالاى سر مشاهده نمى شود لکن منتقل شدنش به طرف مغرب مشاهده مى شود و آن علامت غروب واقعى است .

آخر وقت مغرب و عشاء :

سؤال ۱۵۵ : اگر وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار نصف شب باشد و شب را از اول غروب آفتاب تا اذان صبح حساب کنیم نیمه شب تقریباً ۱۱ ساعت بعدازظهر شرعى مى شود ، لکن شما براى خواندن نماز مغرب یا افطار روزه بین غروب آفتاب و مغرب شرعى به مقدار پانزده دقیقه تقریباً فرق مى گذارید ، بنابراین نیمه شب وآخر وقت نماز مغرب و عشا چه ساعتى بعد از ظهر مى باشد ؟

جواب : تقریبا یازده و ربع نصف شب است و فرق بین غروب و مغرب ظاهرى مى باشد و حقیقت وقت غروب واقعى همان انتقال حمره شدید مشرقیه است به سمت مغرب .

جمع بین ظهرین و عشائین :

سؤال ۱۵۶ : خواندن نماز ظهر وعصر و مغرب وعشا با فاصله و بدون فاصله چه حکمى دارد ؟ آیا طریقه شیعه واقعاً مطابق با عمل ائمه (علیهم السلام) است .

جواب : هر دو نحو جایز است و حضرت رسول (صلى الله علیه وآله وسلم) به هر دو نحو اختیاراً عمل نموده اند .

شک در قضاء و اداء :

سؤال ۱۵۷ : هنگامى که نمى دانیم نماز صبح ادا است یا قضا باید آن را به چه نیتى بخوانیم ؟

جواب : بهتر نیت ما فى الذمه است و ممکن است با استصحاب بقاء وقت نیت ادا نماید .

تأخیر انداختن نماز ظهر روز جمعه :

سؤال ۱۵۸ : اگر کسى بخواهد روز جمعه در منزل نماز ظهرش را بخواند ، آیا لازم است منتظر شود تا خطبه نماز جمعه تمام شود بعد نماز ظهر را بخواند ؟

جواب : بهتر آن است که صبر کند.

قبله

انحراف از قبله :

سؤال ۱۵۹ : انحراف از قبله تا چه مقدار نماز را باطل نمى کند ؟

جواب : در حال سکونات نماز ، انحراف از قبله الى ما بین الیمین و الیسار مانعى ندارد.

لباس نمازگزار

پوشش ناقص در نماز :

سؤال ۱۶۰ : چنانچه مرد یا زنى مدتى با پوششى نماز خوانده است که بعداً مى فهمد آن مقدار پوشش کافى نبوده است ( به خاطر جهل به حکم ) تکلیفش چیست ؟

جواب : ظاهراً نمازهاى او باطل است ، چونکه مقصر است ، به مسئله ۷۹۹ توضیح المسائل مراجعه شود .

پوشش زن در نماز :

سؤال ۱۶۱ : آیا پوشش زن در نماز باید طورى باشد که هیچ طرف بدن او دیده نشود ؟

جواب : زن باید در موقع نماز تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشاند ، مگر صورت به مقدارى که در وضو شسته مى شود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ ، و از باب احتیاط باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائین تر از مچ را بپوشاند .

پوشاندن مو و دست زن در بین نماز :

سؤال ۱۶۲ : اگر زنى در بین نماز بفهمد که قسمتى از موها یا دستش بیش از اندازه مجاز بیرون است ، با پوشاندن آن نماز را تمام کند یا قطع کند و از اول بخواند ؟

جواب : بپوشاند ونماز را تمام کند .

تطهیر لباس با آب غصبى :

سؤال ۱۶۳ : اگر شخصى با آب غصبى یا با پودر لباسشویى غصبى لباسهاى خود را بشوید و با آن لباس ها نماز بخواند نمازش چه حکمى دارد ؟

جواب : نمازش صحیح است و باید استغفار کند و از صاحب آب و پودر حلالیت بطلبد .

مقدار بخشیده شده از خون :

سؤال ۱۶۴ : اگر خونى در بدن ویا لباس نمازگزار باشد و مقدار آن کمتر از یک درهم یا یک اشرفى باشد بخشیده مى شود ، لطفاً مقدار درهم یا اشرفى را بیان فرمائید .

جواب : تقریباً به اندازه پنج ریالى است .

خون حیواناتى که خون جهنده ندارند :

سؤال ۱۶۵ : خون حیوانى که جهنده نیست و پاک است اگر روى لباس انسان باشد و از درهم بیشتر باشد آیا نماز خواندن با آن صحیح است ؟

جواب : چونکه پاک است هر چند از درهم بیشتر باشد ، نماز با آن جایز است .

خون تخم مرغ در لباس :

سؤال ۱۶۶ : اگر در لباس نماز گزارى خون تخم مرغ بیشتر از یک درهم باشد نماز خواندن با آن جایز است یا خیر ؟

جواب : احوط استحبابى آنست که با آن نماز نخواند .

لباس پوست حیوانات :

سؤال ۱۶۷ : نماز خواندن با لباسى که از پوست مار ، سوسمار یا نهنگ است جایز است یا خیر ؟

جواب : نماز با آنها جایز نیست .

اجزاء حیوان حرام گوشت – طلا – مردار :

سؤال ۱۶۸ : صدف حیوانى حرام گوشت است اگر احتمال دهیم دکمه لباس یا مانند آن از اجزاء آن حیوان است خواندن نماز با آن چه حکمى دارد ؟ همچنین پوشیدن لباس طلا بافت یا لباسى که از مردار تهیه شده در حال ناچارى چه حکمى دارد ؟

جواب : مجراى برائت است على الاشهر الاقوى .

اباحه لباس :

سؤال ۱۶۹ : اگر انسان با پولى که خمس آنرا نداده لباس بخرد و با آن لباس نماز بخواند آیا نماز او باطل است ؟

جواب :اگر به نحو شخصى خریده باشد نه ما فى الذمه نماز او باطل است ، ولى اگر به صورت ما فى الذمه خریده باشد اگر چه فوراً ثمن آنرا از پول غیر مخمس ادا بکند ، نماز صحیح است .

پوشیدن طلا در نماز :

سؤال ۱۷۰ : شخصى با زنجیر طلا در گردن نماز خوانده آیا نماز او باطل است ؟

جواب : چون لبس صدق مى نماید ، لذا هم حرام است و هم نماز باطل است .

لباس سیاه :

سؤال ۱۷۱ : پوشیدن لباس سیاه براى نماز گزار کراهت دارد ، آیا این حکم شامل عباى سیاه هم مى شود ؟

جواب : قدر متیقن از لباس سیاه که مکروه است غیر از عبا و عمامه است .

نظرات[۰] | دسته: احکام | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
امامزاده گان پيوند ثابت

چرا به شاهچراغ، شاهچراغ می گویند؟
شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که چرا به امامزاده احمدبن موسی(ع) شاهچراغ می گویند؟

چنوب نیوز: به دلیل نامشخص بودن روز ولادت حضرت احمدبن موسی(ع)، شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۸ روز ششم ذیقعده یعنی پنجمین روز از دهه کرامت را به نام روز بزرگداشت احمدبن موسی شاهچراغ جهت ثبت در تقویم مناسبت‌های ملی- اسلامی کشور تصویب کرد.
حضرت سید امیر احمد(ع) ملقب به شاهچراغ و سیدالسادات الاعاظم، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم(علیه السلام) است. پسران امام هفتم علیه السلام بنا به مشهور نوزده نفر می باشند. حضرت احمد بن موسی(ع) و محمد بن موسی(ع) از یک مادر که ((ام احمد)) خوانده میشد متولد گردیدند. آرامگاه ایشان اکنون در شهر شیراز، میعادگاه عاشقان است.

نظرات[۰] | دسته: امامزاده گان | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
هدایت یافتگان پيوند ثابت

جام دینی: علامه محقق احمد امین انطاکی، فارغ التحصیل دانشگاه الازهر مصر، از افرادی است که پس از طی مراحل علمی، به مذهب تشیع گرویده است.
به گزراش شیعه نیوز این مرد بزرگ در قریه‌ای به نام «عنصو» نزدیک انطاکیه (ترکیه) در سال ۱۳۱۱ هجری قمری متولد شد.
در مقدمه کتاب خود، «فی طریقی الی التشیع»[۱] می‌نویسد: علت گرایشم به تشیع، فرموده رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است که با توجه به آگاهی به تمام مذاهب اسلامی فرمود:
«مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح، من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق؛مثل اهل بیت من در میان شما، همانند کشتی نوح است، کسی که سوار آن شد نجات یافت و کسی که مخالفت از آن کرد، غرق شد.» [۲]
دیدم اگر پیروی از اهل بیت (علیهم‌السلام) کنم و احکام دینم را از آن‌ها اخذ کنم، شکی نیست که نجات می‌‌یابم و اگر آن‌ها را ترک کنم و احکام دینم را از غیر آن‌ها بگیرم شکی نیست که از گمراهان خواهم بود. علامه احمد انطاکی پس از احراز گواهینامه مقامات عالیه از رئیس دانشگاه الازهر در سن چهل و چند سالگی با برادر ارجمندش علامه محمد مرعی امین انطاکی به مذهب تشیع گرویدند.

نظرات[۰] | دسته: هدایت یافتگان | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

اردیبهشت ۱۳۹۲
د س چ پ ج ش ی
« بهمن   تیر »
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
No Image No Image